CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

                                                                   

                                                           

                                                                                           ANEXĂ

                                                                                            la hotărârea nr.____     din ___  septembrie  2008

 

 

R E G U L A M E N T

 

privind :  procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul

       Oficial al Județului Teleorman și modalitatea de difuzare  

a acestuia

 

 

 

Capitolul I

Dispoziții generale

        

Art. 1. Monitorul Oficial al Județului Teleorman este publicația oficială care are ca obiect de activitate producția editorială, tipografică și de difuzare a actelor și documentelor adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale, Președintele Consiliului Județean Teleorman, Prefectul Județului Teleorman și actele normative emise de autoritățile publice centrale.

 

         Art. 2. În Monitorul Oficial al Județului Teleorman se publică următoarele acte :

 

·        Hotărâri cu caracter normativ adoptate de Consiliul Județean Teleorman, de consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor care nu au monitoare proprii ;

 

·        Dispoziții cu caracter normativ ale Președintelui Consiliului Județean Teleorman,ale primarilor municipiilor, orașelor și comunelor care nu au monitoare proprii;

 

·        Rapoarte de activitate ale consilierilor județeni și ale comisiilor de specialitate ale consiliului județean;

 

·        Ordinele cu caracter normativ ale Prefectului Județului Teleorman ;

 

·        Acte normative emise de autoritățile publice centrale;

 

·        Alte documente și informații de interes public, cu excepția celor a căror publicitate se face, potrivit legii, prin alte mijloace ;

 

 

Capitolul II

Procedura publicării actelor

 

 

Art. 3. (1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al județului se comunică Direcției Administrație Publică Locală a Consiliului Județean Teleorman de către  autoritățile și instituțiile interesate, prin adrese sub semnătura conducătorilor acestora, atât pe suport de hârtie cât și pe suport magnetic (dischetă).

          

           (2) Evidența actelor comunicate spre publicare se ține într-un registru special de Compartimentul Administrație Publică Locală din cadrul Direcției Administrație Publică Locală.

 

Art. 4. (1) Compartimentul Administrație Publică Locală va prezenta un raport privind propunerile pentru întocmirea manuscrisului Monitorului Oficial al județului, Colectivului redacțional, în termen de 24 ore de la verificarea lor spre avizare, în vederea publicării.

 

           (2) Publicarea actelor primite se face în ordinea înregistrării lor cu excepția celor urgente, care vor fi publicate cu prioritate.

 

(3) Culegerea și corectarea manuscrisului Monitorului Oficial al județului se face de funcționarii publici de la Compartimentul Administrație Publică Locală.

 

Art. 5. (1) Conținutul actului ce urmează a fi publicat nu poate fi modificat de către Compartimentul Administrație Publică Locală.

 

                 (2) Prin excepție, dacă Compartimentul Administrație Publică Locală va sesiza greșeli de fond și de formă, inclusiv de ortografie, corectarea acestuia se va putea face, conform legii, de comun acord cu emitentul actului, în termen de 24 ore cu obligația emitentului de a prezenta noul act corectat, în același termen.

 

                  (3) Refuzul emitentului cu privire la corectarea actului la solicitarea Compartimentului Administrație Publică Locală duce la publicarea actului respectiv în forma inițială.

 

                  (4) În cazul sesizării eventualelor greșeli după publicare acestea vor fi făcute în numărul următor la rubrica „rectificări”.

 

                   (5) Evidența cererilor de rectificare se ține în registrul special prevăzut la art. 3 alin. (2).

 

                   (6) Serviciul Juridic și Contencios întocmește trimestrial repertoriul cronologic selectiv al principalelor acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, partea a I-a.

 

(7) Compartimentul Administrație Publică Locală, după avizul dat de Colectivul redacțional, transmite manuscrisul Monitorului Oficial al județului pentru transmitere Biroului întreținere sisteme și rețele, service, editare monitoare oficiale din cadrul Serviciului Informatic.

 

Art.6. Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către persoanele care au solicitat publicarea, printr-o adresă transmisă Compartimentului Administrație Publică Locală care dispune de îndată nepublicarea actului în cauză, în măsura în care, la momentul sesizării, publicarea nu a fost realizată.

 

 Art. 7. Cheltuielile curente și de capital efectuate pentru lucrările de editare a Monitorului Oficial al județului de către Biroul întreținere sisteme și rețele, service, editare monitoare oficiale din cadrul Serviciului Informatic se asigură din bugetul Consiliului Județean Teleorman.

 

 

Capitolul III

Modalitatea de difuzare

 

 

Art. 8. (1) Monitorul Oficial al județului Teleorman apare trimestrial în număr de 250 exemplare și se distribuie gratuit.  

        (2) Monitorul Oficial al Județului Teleorman se distribuie Instituției Prefectului Județului Teleorman și consilierilor județeni  pe bază de tabel nominal prin grija Compartimentului Cancelarie din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, iar Consiliilor Județene se distribuie prin poștă, pe bază de reciprocitate.

       (3) Distribuirea Monitorului Oficial al Județului Teleorman  către cele 97 primării ale localităților din cuprinsul județului Teleorman, precum și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean, se face prin Compartimentul  Registratură, Relații cu Publicul și Secretariat ATOP.

      (4) În vederea asigurării accesului cetățenilor la actele și documentele normative ale autorităților administrației publice locale, 20 exemplare din Monitorul Oficial al Județului Teleorman se păstrează la Centrul de informații pentru  cetățeni ce funcționează în cadrul Compartimentului  Registratură, Relații cu Publicul și Secretariat ATOP.

 

 

 

 

 

Capitolul IV

 Dispoziții finale

 

 

Art. 9. Modificarea și completarea dispozițiilor prezentului regulament se face numai cu respectarea aceleași proceduri de la adoptare.

 

Art. 10. (1) Funcționarii publici din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, Serviciul Juridic și Contencios, precum și angajații Serviciului Informatic sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al județului Teleorman și modalitatea de difuzare  a acestuia.

               (2) Evidența difuzării Monitorului Oficial al județului Teleorman se ține la Compartimentul Cancelarie din cadrul Direcției Administrație Publică Locală.       

        

Art. 11. Prezentul Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr._____ din ___ septembrie 2008 și intră în vigoare la data aprobării acestuia.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

            Liviu Nicolae Dragnea