CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10893 din 25.09.2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.10894 din 25.09.2008 al  Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice Buget-Finanțe și Direcției Educație, Sănătate, Cultură, Sport, ONG-uri, Comunicare și Relații Publice;

- adresa nr.6634 din 10 septembrie 2008 a Spitalului Județean de Urgență Alexandria;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008, privind aprobarea regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 14 alin. (1), (2), art. 15 și art. 16 alin. (2) din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. – Se dă acordul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, în calitate de comodatar, pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 51 mp, situat la parterul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

Art.2. – Spațiul aprobat la art.1 va fi utilizat pentru desfășurarea de activități medicale, respectiv investigatii cu aparatură de rezonanță magnetică.

 

Art.3. – Închirierea spațiului prevăzut la art. 1 se va face până la data de 01 noiembrie 2014.

 

Art.4. – Prețul minim de pornire a licitației este de 5 euro/mp/lună.

 

Art.5. – Se aprobă documentația de licitație privind închirierea spațiului aprobat la art. 1, conform  anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. – Procedura de licitație se va organiza de către Spitalul Județean de Urgență Alexandria, în calitate de comodatar, cu respectarea prevederilor legale și a Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008.

 

Art.7. – Spitalul Județean de Urgență Alexandria va vira 50% din chiria stabilită prin contract, Consiliului Județean Teleorman.

 

Art.8. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                         

 

 

Alexandria

Nr. ......din .....................2008

 

 

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN            

                                                                                               Anexa

                                                                         la Hotărârea nr...........din.............

 

 

 

 DOCUMENTAȚIE DE LICITAȚIE

 

 

LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU DIN INCINTA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TELEORMAN, PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI MEDICALE, RESPECTIV INVESTIGAȚII CU APARATURĂ DE REZONANȚĂ MAGNETICĂ

 

 

 

2008

 

 

  

FOAIE DE SEMNĂTURI

 

 

 

 

 

         1....................................... ………………..

        

         2.................................…………………….

 

 

 

-2008-

  

 

CAIET DE SARCINI

 

 

LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU DIN INCINTA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TELEORMAN, PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI MEDICALE, RESPECTIV INVESTIGAȚII CU APARATURĂ DE REZONANȚĂ MAGNETICĂ

 

 

         SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, cu sediul in strada Libertății, nr.1, judetul Teleorman, cod de inregistrare fiscală 4253650, cont RO50TREZ6065041XXX00285, telefon 0247/312505, 312141, fax 0247/312872, organizează licitație publică în data de...................., ora ............. pentru închirierea unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a judetului Teleorman, pentru desfășurarea de activități medicale, respectiv investigații cu aparatură de rezonanță magnetică.

1.     Obiectul închirierii

         Obiectul închirierii îl constituie SPAȚIUL în suprafață de 51 mp, situat la parterul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, strada Libertății, nr.1 (Anexa nr. 5).

         Spațiul licitat pentru închiriere se află în proprietatea publică a judetului Teleorman. și este atribuit în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

2.     Activitățile considerate adecvate bunului ce se închiriază

         Spațiul licitat pentru închiriere va fi folosit în scopul desfășurării de activități medicale – investigații cu aparatură de rezonanță magnetică.

.

3.     Durata închirierii

Inchirierea se va face până la data de 1 noiembrie 2014.

 

4.     Elemente de preț și termene de plată

Prețul minim de pornire a licitației este de 5 euro/mp/lună .

         Chiria se achită lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la facturare.

Facturarea va avea loc până pe data de 06 a lunii pentru luna în curs sau, după caz, în ziua lucrătoare imediat următoare.

Plata chiriei se face prin virament în contul Spitalului Județean de Urgență Alexandria sau în numerar la casieria locatorului.

În situația în care locatarul nu-și îndeplinește obligațiile de plată la termenele prevăzute în contract, locatorul poate hotărî, iar locatarul este de acord, ca sumele încasate ulterior să fie operate în contul datoriei cele mai vechi, indiferent dacă este vorba de chirie, majorări de întârziere și indiferent de destinația dată de locatar acestor sume în momentul întocmirii formalităților de plată.

Pentru achitarea cu întârziere a obligațiilor, debitorii datorează majorări de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației și până la data achitării efective a acesteia, în cuantum de 0,15% din suma datorată.

Neplata totală sau parțială cu întârziere de peste 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor, indiferent de obiectul lor, duce la rezilierea unilaterală din partea locatorului a contractului de închiriere prin simpla adresă trimisă de locator locatarului.

Spațiul devenit liber prin rezilierea contractului va fi eliberat de locatar în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii adresei de înștiințare.

În cazul în care locatarul nu eliberează spațiul în termenul precizat, locatorul va proceda la evacuarea de îndată a acestuia pe cale administrativă, fără autorizare judecătorească. Pagubele sau lipsurile, etc. cauzate în cadrul procedurii de evacuare administrativă cad în sarcina exclusivă a locatarului.

Cheltuielile pentru utilități vor fi suportate în cotă-parte de către locatar.

Garanția de participare va fi de 93,00  lei și se poate depune în contul nr. RO50TREZ6065041XXX00285 deschis la Trezoreria Alexandria sau la casieria Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

 

5.     Categoriile de bunuri care la expirarea închirierii revin locatorului și locatarului

După expirarea duratei de închiriere, spațiul care face obiectul licitației va reveni locatorului, Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

 

6.     Răspunderea locatarului pentru neîndeplinirea obligațiilor impuse în caietul de sarcini sunt următoarele:

-să folosească spațiul închiriat numai conform destinației;

-să protejeze spațiul închiriat  contra efracției;

-să permită inspecțiile reprezentanților locatorului pentru a verifica folosirea spațiului închiriat conform contractului ce se va încheia;

-să nu subînchirieze spațiul, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Consiliului Judetean Teleorman; în cazul subînchirierii spațiului, locatarul principal este responsabil pentru respectarea de către chiriașul său a obligațiilor ce se vor prevede în contract;

-să efectueze din proprie inițiativă reparațiile ce-i incumbă, care nu necesită autorizație de construire, conform prevederilor legale;

-să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător;

-să suporte toate pagubele și să fie unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui terț;

-să efectueze lucrările care necesită eliberarea unei autorizații de construire numai cu acordul prealabil scris al Consiliului Judetean Teleorman.

 

7.     Cauze de încetare a închirierii, altele decât ajungerea la termen

Închirierea poate înceta:

-  la inițiativa locatarului cu condiția ca acesta să-și notifice intenția cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte

 - prin voința locatorului pentru nerespectarea oricărei obligații contractuale a locatarului,

- dacă spațiul medical nu este folosit pentru activitatea aprobată.

Rezilierea unilaterală se poate face de locator, prin simpla adresă trimisă locatarului, pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor contractuale de către locatar, indiferent unde figurează, în contract sau acte adiționale.

 

8. Alte obligații în raport cu obiectul închirierii

Spațiul licitat, va fi predat locatarului pe bază de proces verbal de predare-primire, în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de închiriere.

Neprezentarea locatarului pentru semnarea procesului verbal de preluare a spațiului în termenul sus menționat constituie motiv de reziliere unilaterală a contractului, din partea locatorului. 

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

 

LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAȚIU DIN INCINTA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TELEORMAN, PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI MEDICALE, RESPECTIV INVESTIGAȚII CU APARATURĂ DE REZONANȚĂ MAGNETICĂ

 

A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

         1. Obiectul licitației îl constituie SPAȚIUL în suprafață de 51 mp situat la parterul Spitalului Județean de Urgență Alexandria , str.Libertății, nr.1.

                Spațiul licitat pentru închiriere se află în proprietatea publică a județului Teleorman și în folosința gratuită a Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

2. Organizatorul licitatiei: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, cu sediul in strada Libertății, nr.1, municipiul Alexandria, județul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4253650, cont RO50TREZ6065041XXX00285, telefon 0247/312505, 0247/312141, fax 0247/312872, în calitate de comodatar.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, va transmite spre publicare anunțul de licitație, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită stabilită pentru desfășurarea licitației de inchiriere și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente :

a. Informații privind locatorul - SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, cu sediul in str.Libertății, nr.1, mun.Alexandria, jud.Teleorman, cod fiscal 4253650, cont RO50TREZ6065041XXX00285, telefon: 0247/312505, 312141, fax: 0247/312872. Relații suplimentare se pot obține la telefon:................., sau la  cam.........

b. Informații privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea

bunului ce urmează să fie închiriat - spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman, pentru desfășurarea de activități medicale, respectiv investigații cu aparatură de rezonanță magnetică. Suprafața = 51 mp.

c. Denumirea și adresa serviciului / compartimentului de la care se poate obține un exemplar al documentației de licitație ……………………….

d. Informații privind  modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de licitație - în baza unei solicitări scrise

e. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de licitație- 10 lei, sumă ce se va achita la casieria instituției   

f. Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor……………….

g. Data și ora  limită de depunere a ofertelor……………………….

h. Adresa la care trebuie depuse ofertele- SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, cu sediul în str.Libertății, nr.1, mun.Alexandria, jud.Teleorman, camera................

i. Data și locul de desfășurare a ședinței publice de deschidere a ofertelor- SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, cu sediul in str.Libertății, nr.1, mun.Alexandria, jud.Teleorman, camera......................

j. Prețul minim de pornire a licitației-5 euro/mp/lună .

Licitația va fi anunțată în presa locală, în presa de circulație națională, la sediul Spitalului Județean de Urgență Alexandria și pe site-ul acestuia (daca exista).

 

B. PREȚUL MINIM DE PORNIRE A LICITAȚIEI ȘI DURATA ÎNCHIRIERII

 

Prețul minim de pornire a licitației este de 5 euro/mp/lună .

         Inchirierea se va face până la data de 1 noiembrie 2014.

 

         C. DATA ȘI ORA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR PRECUM ȘI LOCUL UNDE SE DEPUN ACESTEA

Ofertanții interesati în a participa la licitația publică pentru închirierea unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman, pentru desfășurarea de activități medicale, respectiv investigații cu aparatură de rezonanță magnetică, organizată în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor depune la sediul locatorului – Spitalul Județean de Urgență Alexandria, camera ....., până la data .................... orele ........, documentele ofertei însoțite de o adresă de înaintare pentru a fi înregistrată.

 

D. DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII  LICITAȚIEI

Licitația publică va avea loc în ziua de .................., orele ........ la sediul organizatorului – Spitalul Județean de Urgență Alexandria.

 

E. CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ LICITATORUL PENTRU A FI ADMIS LA LICITAȚIE (CONDIȚIILE DE CALIFICARE)

 

Ofertantul trebuie să depună, conform pct.G din instrucțiuni pentru ofertanți, următoarele documente :

-         fișa cu informații generale despre ofertant;

-   certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (în copie)-dacă este cazul;

-   certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în valabilitate (în copie)-dacă este cazul ;

-         declarație de participare;

- acte doveditoare privind desfășurarea de activități medicale – investigații cu aparatură de rezonanță magnetică, în valabilitate ;

-         formular de ofertă;

 

F. CUANTUMUL GARANȚIEI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ȘI CONTUL ÎN CARE POT FI DEPUSE DE ACESTEA

 

În vederea participării la licitație, ofertanții trebuie să depună odată cu oferta și garanția de participare la licitație în valoare de 93,00 lei.    

Garanția de participare se poate depune în contul nr. RO50TREZ6065041XXX00285 deschis la Trezoreria Alexandria sau la casieria Spitalului Județean de Urgență Teleorman.

 Ofertantul va pierde garanția de participare, dacă își retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului.

Garanția de participare se restituie ofertanților în termen de 5 zile de la data încheierii contractului cu ofertantul câștigător.

Ofertantul câștigător va pierde garanția de participare în cazul în care refuză încheierea contractului de închiriere.

 

G. REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

        

                Închirierea spațiului se face prin licitație publică  cu oferta în plic sigilat.       Ofertele se vor depune până la data .................., orele ........ la sediul organizatorului, în plic închis și sigilat de către ofertanți sau de reprezentanții acestora - în acest caz se va prezenta documentul de împuternicire .

                Ofertele depuse după termenul limită se resping si se returnează nedeschise.

                Plicul va fi însoțit de o adresă de înaintare și de garanția de participare.

Pe plic se va indica :

 ,,numele sau denumirea ofertantului și domiciliul/sediul acestuia,, precum și următoarele :

,,licitația publică pentru închirierea unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman, pentru desfășurarea de activități medicale, respectiv investigații cu aparatură de rezonanță magnetică , în suprafață de  51,00 mp’’

         Plicul va trebui să conțină:

                a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Anexa nr. 1 sau Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3);

b) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (în copie)-dacă este cazul;

c) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în valabilitate (în copie)-dacă este cazul;

         d) acte doveditoare privind desfășurarea de activități medicale – investigații cu aparatură de rezonanță magnetică, în valabilitate ;

f) formular de ofertă.

Oferta trebuie să cuprindă valoarea propusă (în euro) pentru închirierea spațiului care face obiectul închirierii (Anexa nr. 4).

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

Dacă un ofertant depune mai multe oferte pentru același spațiu, acestea vor fi respinse. Un ofertant nu poate fi asociat (acționar) la două sau mai multe societăți care au depus oferte pentru același spațiu. Oferta va fi depusă într-un exemplar. Fiecare exemplar trebuie să fie semnat de către ofertant .

În cazul în care pentru acest spațiu, două oferte cu cea mai mare valoare sunt egale, comisia de evaluare va solicita imediat ofertanților respectivi să prezinte în plic închis o nouă ofertă. Dacă unul din ofertanți sau împuternicitul acestuia lipsește de la deschidere și are valoarea ofertei egală cu a altui ofertant, pierde dreptul de a depune o nouă ofertă.

         La licitație pot participa ofertanții în nume propriu sau reprezentanții împuterniciți ai acestora.

Pentru desfășurarea procedurii licitației publice este obligatorie participarea  a cel putin 2 ofertanți pentru acest spatiu.

Dacă până la data anunțată nu au fost depuse cel puțin 2 oferte corespunzătoare, procedura va fi relută în aceleași condiții ca la prima participare, dupa minim 7 zile. Dacă și la cea de-a doua licitatie, sau la următoarele, se prezintă doar o ofertă corespunzătoare, aceasta va fi declarată caștigătoare.

Contestațiile se depun la Spitalul Județean de Urgență Alexandria în termen de 5 zile de la data primirii comunicării privind rezultatul licitației.

Comisia de licitație analizează în termen de 5 zile de la data primirii acestora și răspunde în scris contestatarilor.

Contractul de închiriere se semnează numai după împlinirea termenului de 5 zile de la data primirii comunicării privind rezultatul licitației, în cazul în care nu există contestații.

In cazul în care există contestații, semnarea contractului de închiriere se va face numai după ce au fost rezolvate contestațiile.

         Contractul va fi încheiat cu ofertantul care a oferit cea mai mare valoare pentru spațiul care face obiectul închirierii.

 

 

 

 

                                              Anexa nr.1

                                                                                   Pentru persoane fizice

                       Ofertantul                                                       

      ……………………………….

            (Numele și prenumele )

 

 

INFORMAȚII GENERALE DESPRE OFERTANT

 

1.Numele și prenumele …………. ……………………………………     

2. Domiciliul   stabil…………………………………………………....

          3. Locul de munca și funcția actuală ……………………………………

          4. Pregătirea profesională ………………………………………………

          5.Buletin de identitate/C.I. nr……..seria……….emis la data de…………

            de Politia…………………..CNP……………………………………….

 

 

                    Data completarii ,                                                         Ofertant ,

                …………………….                                            ………………………

                                                                                                        (semnatura )      

 

 

                                                                                 Anexa nr.2

 

                                                                                       Pentru persoane juridice

 

     

 

                         Ofertantul

…………………………………………………..

 

 

INFORMATII GENERALE DESPRE OFERTANT

 

 

1.     Denumirea /numele și sediul / adresa……………………………..………

…………………………………………………………………………………

2.     Numărul și data înregistrării la Registrul comerțului…………………………

3.     Codul fiscal……………………………………………………………………

4.     Capitalul social………………………………………………………………

5.     Obiectul de activitate…………………………………………………………

………………………………………………………………………………

    

 

 

                  Data completării                                                   Ofertant

            …………………………                               …………………………..

                                                                                       (semnatura autorizată ) 

 

 

                                                                                              Anexa nr.3

 

 

                      Ofertantul                                               

      ……………………………….

 

 

 

 

DECLARATIE  DE  PARTICIPARE

 

 

 

 

         Subsemnatul ……………………………………….domiciliat in localitatea........................................... posesor al B.I./C.I. seria …….nr…………

emis la data de ………………..de catre Politia…………………………reprezentant al…………………………particip la licitatia privind inchirierea spatiului ………. in suprafata totala  de ........mp, amplasament ……………………………………in scopul desfășurării de activități medicale – investigații cu aparatura de rezonanta magnetica. Declar ca îmi sunt cunoscute prevederile caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru ofertanți, contractului de închiriere și procedura privind organizarea licitației de închiriere .

 

 

         Data ………………..                                                                                                       

                                                                                                           Ofertant ,

 

                                                                                             ………………………

                                                                                                        (semnatura )    

 

                                                                                                                                             Anexa nr.4

 

 

         OFERTANTUL
.....................…………………..
 FORMULAR DE OFERTĂ

                                             Către ..........................................………......................……..
                                                      (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentația de licitație, subsemnatul ………………………..cu
domiciliul  stabil    în ........................................................adresa.......................

B.I./C.I. nr……..seria……….emis la data de……………......................……de Poliția..……………., reprezentant al…………………………………mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentatia de licitatie, să închiriez spațiul în suprafață totală  de……….mp, amplasament …………….....

………………………………………pentru desfășurarea de activități medicale – investigații cu aparatură de rezonanță magnetică, pentru o valoare a ofertei de………………euro/mp/lună.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (nouazeci de zile), respectiv până la data de ............... și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Înțelegem că sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai mare preț.

Data ……………………….

                                                                                                           Ofertant ,

 

                                                                                             ………………………

                                                                                                        (semnatura )

 

 

 

 

 

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE                     .....................................................

 URGENȚĂ ALEXANDRIA

              

                  

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

   Nr. …… din ………………..2008

 

 

 

CAPITOLUL I
         P
ĂRȚILE CONTRACTULUI

 

 

         Între


               
1. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ALEXANDRIA, cu sediul în strda Libertății, nr.1, municipiul Alexandria, județul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4253650, cont RO50TREZ6065041XXX00285, telefon 0247/312505, 0247/312141, fax 0247/312872, reprezentat de manager – Cătrună Florentina, în calitate de LOCATOR

 

și 

        

2.……………………………………………. , domiciliat în ....………..…...... strada .........…….... nr. ......, blocul. ...….., scara ...., apartament ......, CNP ..…………………......../cu sediul în ……………………………….,telefon/fax ………………………………., numãrul de înmatriculare ………………., codul fiscal ……………, cont nr. …………………… deschis la………………………, reprezentat prin  ………………………………., în calitate de LOCATAR, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de inchiriere,  cu respectarea următoarelor clauze:

 

CAPITOLUL II

OBIECTUL CONTRACTULUI

 

 

         2.1. Locatorul pune la dispoziție locatarului spațiul din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman, pentru desfășurarea de activități medicale, respectiv investigații cu aparatură de rezonanță magnetică, strada Libertății nr. 1, parter, municipiul Alexandria, având suprafața totală de 51,00 mp.

         2.2. (1) In termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului, parțile vor încheia un proces verbal de predare-primire a spațiului ce face obiectul prezentului act consensual.

         (2) Neprezentarea locatarului pentru semnarea procesului verbal de preluare a spațiului în termenul sus menționat constituie motiv de reziliere unilaterală a contractului, din partea locatorului.

 

CAPITOLUL III

DURATA INCHIRIERII

 

         3.1. Inchirierea se va face până la data de 1 noiembrie 2014.

 

CAPITOLUL IV

PREȚUL CHIRIEI

4.1. Locatarul, pentru folosirea spațiului (51 mp), va plăti locatorului  echivalentul în lei, calculat la cursul B.N.R. din ziua facturării, a sumei de …………. euro/mp/lună.

 

CAPITOLUL V

CONDIȚII ȘI TERMENE DE PLATĂ

 

         5.1. Chiria se achită lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la facturare. Facturarea va avea loc până pe data de 06 a lunii pentru luna în curs sau, după caz, în ziua lucrătoare imediat următoare.

         5.2. Plata chiriei se face prin virament în contul Spitalului Județean de Urgență Alexandria menționat la capitolul I sau în numerar la casieria locatorului.

5.3. În situația în care locatarul nu-și îndeplinește obligațiile de plată la termenele prevăzute în contract, locatorul poate hotărî, iar locatarul este de acord, ca sumele încasate ulterior să fie operate în contul datoriei cele mai vechi, indiferent dacă este vorba de chirie, majorări de întârziere și indiferent de destinația dată de locatar acestor sume în momentul întocmirii formalităților de plată.

5.4. (1) Pentru achitarea cu întârziere a obligațiilor, debitorii datorează majorări de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației și până la data achitării efective a acesteia, în cuantum de 0,15% din suma datorată.

(2) Neplata totală sau parțială cu întârziere de peste 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor, indiferent de obiectul lor, duce la rezilierea unilaterală din partea locatorului a contractului de închiriere prin simpla adresă trimisă de locator locatarului.

(3) Spațiul devenit liber prin rezilierea contractului va fi eliberat de locatar în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii adresei de înștiințare.

(4) În cazul în care locatarul nu eliberează spațiul în termenul precizat, locatorul va proceda la evacuarea de îndată a acestuia pe cale administrativă, fără autorizare judecătorească. Pagubele sau lipsurile, etc. cauzate în cadrul procedurii de evacuare administrativă cad în sarcina exclusivă a locatarului.

5.5. Cheltuielile pentru utilități vor fi suportate în cotă-parte de către locatar.

                                   
CAPITOLUL VI
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

6.1. Drepturile părților

6.1. (1) Locatorul are dreptul să inspecteze spațiul medical închiriat, să verifice modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității pentru care a fost închiriat;

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului și în următoarele condiții:

         -trimestrial și în prezența locatarului.

6.2. Locatarul are dreptul de a exploata bunul imobil care face obiectul prezentului contract de închiriere.

6.3. Obligațiile părților

(1) Locatorul are următoarele obligații:

- să pună la dispoziție locatarului spațiul ce face obiectul contractului de închiriere, pe bază de proces verbal, încheiat separat, ce se constituie ca anexă la prezentul contract, termenul semnării procesului verbal fiind cel prevăzut la articolul 2.2 din cap.II “Obiectul Contractului”.

- să asigure liniștita posesie și folosință a bunului închiriat, pe tot parcursul  contractului.

 (2) Locatarul are urmatoarele obligații:

să-și îndeplinească obligațiile de plată a chiriei în condițiile și la termenele prevăzute în prezentul contract;

să încheie procesul verbal de primire și de predare a spațiului cu locatorul;

-          să folosească spațiul închiriat numai conform destinației;

-          să protejeze spațiul închiriat  contra efracției;

-          să permită inspecțiile reprezentanților locatorului pentru a verifica folosirea spațiului închiriat conform contractului;

-          să nu subînchirieze spațiul, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al  Consiliului Judetean Teleorman; în cazul subînchirierii spațiului, locatarul principal este responsabil pentru respectarea de către chiriașul său a obligațiilor ce se vor prevede în contract;

-          să efectueze din proprie inițiativă reparațiile ce-i incumbă, care nu necesită autorizație de construire, conform prevederilor legale;

-          să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător;

-          să suporte toate pagubele și să fie unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui terț;

-          să efectueze lucrările care necesită eliberarea unei autorizații de construire numai cu acordul prealabil scris al Consiliului Judetean Teleorman.

 

 

 

CAPITOLUL VII

FORȚA MAJORĂ

 

7.1. Orice împrejurare independentă de voința părții lor, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo sau orice altă împrejurare care face bunul complet inutilizabil.

         7.2. Partea care o invocă este obligată să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și de asemenea, de la încetarea lui.

         7.3. Daca nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

 

CAPITOLUL VIII

LITIGII

8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente teritorial si material.

 

 

CAPITOLUL IX

REZILIEREA CONTRACTULUI

 

9.1. (1) Raporturile de locațiune între părți încetează în următoarele condiții:

a)     la expirarea duratei contractului, în cazul în care acesta nu a fost reînnoit;

b)    în cazul rezilierii contractului la inițiativa locatarului cu condiția ca acesta să-și notifice intenția cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte;

c)     în cazul rezilierii unilaterale prin voința locatorului pentru nerespectarea oricărei obligații contractuale a locatarului.

(2) Rezilierea unilaterală se poate face de locator, prin simpla adresă trimisă locatarului, pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor contractuale de către locatar, indiferent unde figurează, în contract sau acte adiționale.

9.2. Rezilierea sau încetarea contractului în condițiile convenite de părți nu va avea nici un efect asupra obligațiilor de plată deja scadente între părțile contractante.

 

 

CAPITOLUL X

ALTE TERMENE ȘI CONDIȚII

        

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

10.2. Prezentul contract, împreună cu anexa care face parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

10.3. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, azi..................., câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași forță juridică.

 

 

 

 

 

                 LOCATOR,                                                              LOCATAR, 

 

     SPITALUL JUDEȚEAN DE

     URGENȚĂ ALEXANDRIA                                               …………………..

 

                                             

 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea