CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, proprietate privată a județului Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 10891 din 25.09.2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.10892 din 25.09.2008 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice Buget-Finanțe și Direcției Educație, Sănătate, Cultură, Sport, ONG-uri, Comunicare și Relații Publice;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008, privind aprobarea regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) alin. (4), lit. b), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,        

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu,                         proprietate privată a județului Teleorman, prevăzut în anexa nr.1.

 

Art.2. -   Închirierea spațiului aprobat la art. 1 se va face pe termen    

 

Art.3. -  Prețul minim de pornire a licitației publice este de 5 euro/ mp/lună.

 

Art.4. - Se aprobă documentația de licitație privind închirierea spațiului aprobat la art. 1, conform  anexei nr.2.

 

Art.5. – Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică Buget-Finanțe și Direcția Educație, Sănătate, Cultură, Sport, ONG-uri, Comunicare și Relații Publice, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

      Alexandria,

 

Nr......... din ................... 2008

 

 

      

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                            

                                                                                                               ANEXA NR.1

                                                                                                   la hotărârea  nr. .............

                                                                                                   din ........................ 2008

 

 

 

Spațiul medical proprietate privată a județului Teleorman,

 ce urmează a fi închiriat prin licitație publică

 

 

Nr. crt.

Denumire

Elemente de identificare

Destinația pentru care se închiriază

 

1.

 

Spațiu medical nr. 208

 

Municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 32

Policlinică, Et. II

Suprafața utilă = 25,41 mp

Suprafața comună = 14,99 mp

Suprafața totală = 40,40 mp

 

Cabinet medical psihiatrie

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

     

 

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN   

                                                                                                   Anexa nr. 2

                                                                                  la Hotărârea nr.........

din....................

 

 

 

Documentație de licitație

 

LICITAȚIA PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA

SPAȚIULUI MEDICAL NR. 208, MUNICIPIUL ALEXANDRIA, STRADA MIHĂIȚĂ FILIPESCU, NR. 32, Policlinică, etaj II,

ÎN SCOPUL DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI MEDICALE - SPECIALITATEA PSIHIATRIE

 

                                                                                                                                        

 

 

-2008-

 

 

 

FOAIE DE SEMNĂTURI

 

 

 

 

 

          1....................................... ………………..

         

          2.................................…………………….

 

  

-2008-

 

 

 

 

                        CAIET DE SARCINI

 

privind licitația publică pentru închirierea spațiului medical nr. 208, municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, Policlinică, etaj II, în scopul desfășurării de activități medicale – specialitatea psihiatrie

 

                CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN, cu sediul în str. Dunării, nr.178, municipiul Alexandria, jud.Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652686, telefon: 0247/311201, int 337, 0247/421132, fax: 0247/421132 organizează licitație publică în data de...................., ora ............. pentru închirierea spațiului medical nr. 208, municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, Policlinică, etaj II, în scopul desfășurării de activități medicale – specialitatea psihiatrie.

 

 

1.     Obiectul închirierii

 

         Obiectul închirierii îl constituie SPAȚIUL NR. 208 situat în imobilul Policlinică, municipiul Alexandria, str.Mihaiță Filipescu, nr.32, camera nr.208-etaj II (Anexa nr.5)

   Spațiul licitat pentru închiriere se află în proprietatea privată a județului Teleorman și are următoarele date de identificare:

                       - Suprafața utilă:       25,41 mp

                       - Suprafata comună:  14,99 mp

                       -  Suprafața totală:    40,40 mp

 

 

2.     Activitățile considerate adecvate bunului ce se închiriază

 

          Spațiul licitat pentru închiriere va fi folosit în scopul desfășurării de activități medicale – specialitatea psihiatrie.

 

3.     Durata închirierii

 

Închirierea se va face pe o perioadă de 3 ani.

 

4.     Elemente de preț și termene de plată

 

Prețul minim de pornire a licitației este de 5 euro/mp/lună .

          Chiria se achită lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la facturare. Facturarea va avea loc până pe data de 06 a lunii pentru luna în curs sau, după caz, în ziua lucrătoare imediat următoare.

Plata chiriei se face prin virament în contul Consiliului Județean Teleorman sau în numerar la casieria locatorului.

În situația în care locatarul nu-și îndeplinește obligațiile de plată la termenele prevăzute în contract, locatorul poate hotărî, iar locatarul este de acord, ca sumele încasate ulterior să fie operate în contul datoriei cele mai vechi, indiferent dacă este vorba de chirie, majorări de întârziere și indiferent de destinația dată de locatar acestor sume în momentul întocmirii formalităților de plată.

Pentru achitarea cu întârziere a obligațiilor, debitorii datorează majorări de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației și până la data achitării efective a acesteia, în cuantum de 0,15% din suma datorată.

Neplata totală sau parțială cu întârziere de peste 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor, indiferent de obiectul lor, duce la rezilierea unilaterală din partea locatorului a contractului de închiriere prin simpla adresă trimisă de locator locatarului.

Spațiul devenit liber prin rezilierea contractului va fi eliberat de locatar în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii adresei de înștiințare.

În cazul în care locatarul nu eliberează spațiul în termenul precizat, locatorul va proceda la evacuarea de îndată a acestuia pe cale administrativă, fără autorizare judecătorească. Pagubele sau lipsurile, etc. cauzate în cadrul procedurii de evacuare administrativă cad în sarcina exclusivă a locatarului.

Cheltuielile pentru utilități vor fi suportate în cotă-parte de către locatar.

 

Garanția de participare va fi de 73,00  lei și se poate depune în contul nr. RO 19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria sau la casieria Consiliului Județean Teleorman.

 

5.     Categoriile de bunuri care la expirarea închirierii revin locatorului și locatarului

 

După expirarea duratei de închiriere, spațiul nr.208, care face obiectul licitației va reveni locatorului, Consiliul Județean Teleorman.

 

6.     Răspunderea locatarului pentru neîndeplinirea obligațiilor impuse în caietul de sarcini sunt următoarele:

 

-să folosească spațiul închiriat numai conform destinației;

-să protejeze spațiul închiriat  contra efracției;

-să permită inspecțiile reprezentanților locatorului pentru a verifica folosirea

spațiului închiriat conform contractului ce se va încheia;

-să nu subînchirieze spațiul, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al

locatorului; în cazul subînchirierii spațiului, locatarul principal este responsabil pentru respectarea de către chiriașul său a obligațiilor ce se vor prevede în contract;

-să efectueze din proprie inițiativă reparațiile ce-i incumbă, care nu necesită autorizație de construire, conform prevederilor legale;

-să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător;

-să suporte toate pagubele și să fie unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui terț;

-să efectueze lucrările care necesită eliberarea unei autorizații de construire numai cu acordul prealabil scris al locatorului.

 

7.     Cauze de încetare a închirierii, altele decât ajungerea la termen

 

Închirierea poate înceta:

-  la inițiativa locatarului cu condiția ca acesta să-și notifice intenția cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte

 - prin voința locatorului pentru nerespectarea oricărei obligații contractuale a locatarului.

Rezilierea unilaterală se poate face de locator, prin simpla adresă trimisă locatarului, pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor contractuale de către locatar, indiferent unde figurează, în contract sau acte adiționale.

 

8.     Alte obligații în raport cu obiectul închirierii

 

Spațiul licitat, va fi predat locatarului pe bază de proces verbal de predare-primire, în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de închiriere.

Neprezentarea locatarului pentru semnarea procesului verbal de preluare a spațiului în termenul sus menționat constituie motiv de reziliere unilaterală a contractului, din partea locatorului.

 

 

 

ISTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

 

privind licitația publică pentru închirierea spațiului medical nr. 208, municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, Policlinică, etaj II, în scopul desfășurării de activități medicale – specialitatea psihiatrie

 

 

          A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

 

          1. Obiectul licitației îl constituie SPAȚIUL NR. 208 situat în imobilul Policlinică, municipiul Alexandria, str.Mihaiță Filipescu, nr.32, camera nr.208 - etaj II.

   Spațiul licitat pentru închiriere se află în proprietatea privată a județului Teleorman și are o suprafață totală de 40,40 mp compusă din suprafața utilă de 25,41 mp și  suprafața comună de 14,99 mp.

2. Organizatorul licitației: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN, cu sediul în str. Dunării, nr.178, municipiul Alexandria, județul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652686, telefon: 0247/311201, int 337, 0247/421132, fax: 0247/421132

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN va transmite spre publicare anunțul de licitație, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită stabilită pentru desfășurarea licitației de închiriere și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente :

a. Informații privind locatorul: denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon sau fax -  CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN, cu sediul în str. Dunării, nr.178, municipiul Alexandria, județul Teleorman, cod de înregistrare fiscală 4652686, telefon: 0247/311201, int 337, 0247/421132, fax: 0247/421132

 

b. Informații privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea

bunului ce urmează să fie închiriat - SPATIUL NR. 208 situat în imobilul Policlinică, municipiul Alexandria, str.Mihaiță Filipescu, nr.32, camera nr.208 - etaj II.

Suprafață utilă = 25,41 mp

Suprafată comună = 14,99 mp.

Suprafață totală = 40,40 mp

Spațiul se închiriază în scopul desfășurării de activități medicale – specialitatea psihiatrie.

c. Denumirea și adresa serviciului / compartimentului de la care se poate obține un exemplar al documentației de licitație……………………………

d. Informații privind  modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de licitație în baza unei solicitări scrise

e. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de licitație - 10 lei, suma ce se va achita la casieria instituției  

f. Data și ora limită pentru solicitarea clarificărilor…………………

g. Data și ora  limită de depunere a ofertelor……………………….

h. Adresa la care trebuie depuse ofertele-Consiliul Județean Teleorman, str.Dunării, nr.178, mun.Alexandria, camera 62

i. Data și locul de desfășurare a ședinței publice de deschidere a ofertelor-  Consiliul Județean Teleorman, str.Dunării, nr.178, mun.Alexandria, camera 37

j. Prețul minim de pornire a licitației -5 euro/mp/lună .

Licitația va fi anunțată în presa locală, în presa de circulație națională, la sediul Consiliului Județean Teleorman și pe site-ul acestuia.

 

B. Prețul minim de pornire a licitației ȘI DURATA ÎNCHIRIERII

 

Prețul minim de pornire a licitației este de 5 euro/mp/lună.

          Închirierea se va face pe o perioadă de 3 ani.

 

          C. DATA ȘI ORA LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR, PRECUM ȘI LOCUL UNDE SE DEPUN ACESTEA

 

Ofertanții interesați în a participa la licitația publică pentru închirierea spațiului medical nr. 208, municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, Policlinică, etaj II, în scopul desfășurării de activități medicale – specialitatea psihiatrie, organizată în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor depune la sediul locatorului – Consiliul Județean Teleorman, camera ....., până la data .................... orele ........, documentele ofertei însoțite de o adresă de înaintare pentru a fi înregistrată.

 

D. DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII LICITAȚIEI

 

Licitația publică va avea loc în ziua de .................., orele ........ la sediul organizatorului – Consiliul Județean Teleorman.

 

 

E. CONDIȚIILE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ LICITATORUL PENTRU A FI ADMIS LA LICITAȚIE (CONDIȚIILE DE CALIFICARE)

 

Ofertantul trebuie să depună, conform pct.G din instrucțiuni pentru ofertanți, următoarele documente :

-         fișa cu informații generale despre ofertant;

-         declarație de participare;

-   certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului (în copie)-dacă este cazul;

-   certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în valabilitate (în copie)-dacă este cazul.

- acte doveditoare privind desfășurarea de activități medicale – specialitatea psihiatrie, în valabilitate ;

-         formular de ofertă;

 

 

F. CUANTUMUL GARANȚIEI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ȘI CONTUL ÎN CARE POT FI DEPUSE ACESTEA

 

În vederea participării la licitație, ofertanții trebuie depună odată cu oferta și garanția de participare la licitație în valoare de 73,00 lei.    

Garanția de participare se poate depune în contul nr. RO 19TREZ6065006XXX000168 deschis la Trezoreria Alexandria sau la casieria Consiliului Județean Teleorman.

  Ofertantul va pierde garanția de participare, dacă își retrage oferta înainte de desemnarea câștigătorului.

Garanția de participare se restituie ofertanților în termen de 5 zile de la data încheierii contractului cu ofertantul câștigător.

Ofertantul câștigător va pierde garanția de participare în cazul în care refuză încheierea contractului de închiriere.

 

g. regulamentul de desfăȘurare a licitaȚiei

         

          Închirierea spațiului se face prin licitație publică cu ofertă în plic sigilat.

          Ofertele se vor depune până la data .................., orele ........ la sediul organizatorului, în plic închis și sigilat de către ofertanți sau de reprezentanții acestora - în acest caz se va prezenta documentul de împuternicire.

          Ofertele depuse după termenul limită se resping și se returnează nedeschise.

          Plicul va fi însoțit de o adresă de înaintare și de garanția de participare.

            Pe plic se va indica :

 ,,numele sau denumirea ofertantului și domiciliul/sediul acestuia, precum și următoarele :

,,licitația publică pentru închirierea spațiului nr.208 în suprafață totală  de  40,40 mp, în vederea desfășurării de activități medicale – specialitatea psihiatrie.

          Plicul va trebui să conțină:

                a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări (Anexa nr. 1 sau Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3);

b) certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului (în copie)-dacă este cazul;

c) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în valabilitate (în copie)-dacă este cazul.

          d) acte doveditoare privind desfășurarea de activități medicale – specialitatea psihiatrie, în valabilitate.

          e) oferta propriu zisa .

Oferta trebuie să cuprindă valoarea propusă (în euro) pentru închirierea spațiului care face obiectul închirierii (Anexa nr. 4).

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

Dacă un ofertant depune mai multe oferte pentru același spațiu, acestea vor fi respinse. Un ofertant nu poate fi asociat(acționar) la două sau mai multe societăți care au depus oferte pentru același spațiu. Oferta va fi depusă într-un exemplar. Fiecare exemplar trebuie să fie semnat de către ofertant .

În cazul în care pentru acest spațiu, două oferte cu cea mai mare valoare sunt egale, comisia de evaluare va solicita imediat ofertanților respectivi să prezinte în plic închis o nouă ofertă.Dacă unul din ofertanți sau împuternicitul acestuia lipsește de la deschidere și are valoarea ofertei egală cu a altui ofertant, pierde dreptul de a depune o nouă ofertă.

          La licitația de închiriere pot participa ofertanții în nume propriu sau reprezentanții împuterniciți ai acestora.

                Pentru desfășurarea procedurii licitației publice este obligatorie participarea  a cel putin 2 ofertanți pentru acest spatiu.

                Dacă până la data anunțată nu au fost depuse cel puțin 2 oferte corespunzătoare, procedura va fi reluată în aceleași condiții ca la prima participare, după minim 7 zile.

Daca și la cea de-a doua licitație, sau la următoarele, se prezintă doar o ofertă corespunzătoare, aceasta va fi declarată câștigătoare.

Contestațiile se depun la sediul Consiliului Județean în termen de 5 zile de la data primirii comunicării privind rezultatul licitației.

Comisia de licitație analizează în termen de 5 zile de la data primirii acestora și răspunde în scris contestatarilor.

Contractul de închiriere se semnează numai după împlinirea termenului de 5 zile de la data primirii comunicării privind rezultatul licitației, în cazul în care nu există contestații.

În cazul în care există contestații, semnarea contractului de închiriere se va face numai după ce au fost rezolvate contestațiile.

Contractul va fi încheiat cu ofertantul care a oferit cea mai mare valoare pentru spațiul care face obiectul închirierii.

                  

                  

 

 

                                                Anexa nr. 1

 

                                                                                Pentru persoane fizice

 

 

                       Ofertantul                                                

      ……………………………….

            (Numele și prenumele )

 

 

INFORMAȚII GENERALE DESPRE OFERTANT

 

          1.Numele și prenumele …………. ……………………………………………..

          2. Domiciliul   stabil…………………………………………………………….

          3.Locul de munca și funcția actuală …………………………………………….

          4. Pregătirea profesională ……………………………………………………….

          5.Buletin de identitate/C.I. nr……..seria……….emis la data de………………… de Poliția…………………………..CNP………………………..

 

 

                    Data completării ,                                                         Ofertant ,

                …………………….                                            …………………………

                                                                                                        (semnătura )    

 

 

 

 

                                                                                                         Anexa nr. 2

 

                                                                                               Pentru persoane juridice

 

     

 

                         Ofertantul

…………………………………………………..

 

INFORMAȚII GENERALE DESPRE OFERTANT

 

 

1.     Denumirea /numele și sediul / adresa……………………………..……………....

2.     Numărul și data înregistrării la Registrul comerțului…………………..................

3.     Codul fiscal………………………………………………………………………..

4.     Capitalul social…………………………………………………………………….

5.     Obiectul de activitate………………………………………………………………

……………………………………………………………....…………………….

    

 

 

                  Data completării                                                   Ofertant

            …………………………                               …………………………..

                                                                                       (semnătura autorizată ) 

 

 

                                                                                                Anexa nr. 3

 

 

                      Ofertantul                                                 

      ……………………………….

 

 

 

 

DECLARAȚIE  DE  PARTICIPARE

 

 

 

 

          Subsemnatul ……………………………………….domiciliat în localitatea

……………………………………….posesor al B.I./C.I. seria …….nr………………

emis la data de ………………..de către Poliția…………………………reprezentant al……………………………….particip la licitația privind închirierea spațiului nr………. în suprafață totală  de ........mp, amplasament ……………………………………în scopul desfășurării de activități medicale – specialitatea psihiatrie. Declar ca îmi sunt cunoscute prevederile caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru ofertanți, contractului de închiriere și procedura privind organizarea licitației de închiriere .

 

 

          Data ………………..                                                                                                       

                                                                                                           Ofertant ,

 

                                                                                             …………………………

                                                                                                        (semnătura )      

 

 

                                                                                                                                                Anexa nr. 4

 

 

         OFERTANTUL
.....................…………………..
                                                 FORMULAR DE OFERTA

                                                                  Către
                                 

                               ..........................................………......................……..
                                (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentația de licitație, subsemnatul ……………………….....cu domiciliul stabil în……………….adresa………........……………B.I./C.I. nr……..seria……….emis la data de……….........…………de Poliția……………………...……., reprezentant al…………………………………mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de licitație, să închiriez spațiul nr………. în suprafață totală  de……….mp, amplasament ……………........…………………………………….

………………………………………pentru desfășurarea de activități medicale – specialitatea psihiatrie, pentru o valoare a ofertei de………………euro/mp/lună.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (nouăzeci de zile), respectiv până la data de ............... și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea și semnarea contractului de închiriere această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Înțelegem că sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai mare preț.

Data ……………………….

                                                                                                           Ofertant ,

 

                                                                                             …………………………

                                                                                                        (semnătura )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JUDEȚUL TELEORMAN                                        .........................................

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN       

                  

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

   Nr. …… din ………………..2008

 


CAPITOLUL I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

 

          Între
         
1. Județul Teleorman, persoană juridică de drept public, identificat prin codul de înregistrare fiscală nr. 4652686, cont Trezoreria Alexandria nr. RO66TREZ60621300205XXXXX  prin Consiliul Județean Teleorman cu sediul în municipiul Alexandria
, str. Dunării, nr. 178, județul Teleorman, reprezentat de președinte- Liviu Nicolae Dragnea, în calitate de LOCATOR

și 

          2.……………………………………………. , domiciliat în ....………..…...... str. .........…….... nr. ......, bl. ...….., sc. ...., ap. ......, CNP ..…………………......../cu sediul în ……………………………….,telefon/fax ………………………………., numãrul de înmatriculare ………………., codul fiscal ……………, cont nr. …………………… deschis la………………………, reprezentat prin  ………………………………., în calitate de LOCATAR, pe de altă parte, au convenit încheie prezentul contract de închiriere,  cu respectarea următoarelor clauze:

 

 

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

 

          2.1. Locatorul pune la dispoziție locatarului spatiul nr. 208 din municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 32, Policlinică, etaj II, având suprafața totală de 40,40 mp, în scopul desfășurării de activități medicale - specialitatea psihiatrie.

          2.2. (1) În termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului, părțile vor încheia un proces verbal de predare-primire a spațiului ce face obiectul prezentului act consensual.

          (2) Neprezentarea locatarului pentru semnarea procesului verbal de preluare a spațiului în termenul sus menționat constituie motiv de reziliere unilaterală a contractului, din partea locatorului.

                             

 

  CAPITOLUL III. DURATA ÎNCHIRIERII

 

          3.1. Închirierea se va face pe o perioada de 3 ani.

 

 

 

 

CAPITOLULIV. PREȚUL CHIRIEI

 

4.1. Locatarul, pentru folosirea spațiului, va plăti locatorului  echivalentul în lei, calculat la cursul B.N.R. din ziua facturării, a sumei de …………. euro/mp/lună.

         

CAPITOLUL V. CONDIȚII ȘI TERMENE DE PLATĂ

 

5.1. Chiria se achită lunar, în termen de 15 zile calendaristice de la facturare. Facturarea va avea loc pana pe data de 06 a lunii pentru luna în curs sau, după caz, în ziua lucrătoare imediat următoare.

          5.2. Plata chiriei se face prin virament în contul Consiliului Județean Teleorman menționat la cap.I sau în numerar la casieria locatorului.

5.3. În situația în care locatarul nu-și îndeplinește obligațiile de plată la termenele prevăzute în contract, locatorul poate hotărî, iar locatarul este de acord, ca sumele încasate ulterior să fie operate în contul datoriei cele mai vechi, indiferent dacă este vorba de chirie, majorări de întârziere și indiferent de destinația dată de locatar acestor sume în momentul întocmirii formalităților de plată.

5.4. (1) Pentru achitarea cu întârziere a obligațiilor, debitorii datorează majorări de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare scadenței obligației și până la data achitării efective a acesteia, în cuantum de 0,15% din suma datorată.

(2) Neplata totală sau parțială cu întârziere de peste 30 de zile calendaristice de la emiterea facturilor, indiferent de obiectul lor, duce la rezilierea unilaterală din partea locatorului a contractului de închiriere prin simpla adresă trimisă de locator locatarului.

(3) Spațiul devenit liber prin rezilierea contractului va fi eliberat de locatar în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii adresei de înștiințare.

(4) În cazul în care locatarul nu eliberează spațiul în termenul precizat, locatorul va proceda la evacuarea de îndată a acestuia pe cale administrativă, fără autorizare judecătorească. Pagubele sau lipsurile, etc. cauzate în cadrul procedurii de evacuare administrativă cad în sarcina exclusivă a locatarului.

5.5. Cheltuielile pentru utilități vor fi suportate în cotă-parte de către locatar.

 

                                    

CAPITOLUL VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

6.1. Drepturile părților

6.1. (1) Locatorul are dreptul să inspecteze spațiul medical închiriat, să verifice modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității pentru care a fost închiriat;

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului și în următoarele condiții:

          -trimestrial și în prezența locatarului.

6.2. (1)Locatarul are dreptul de a exploata bunul imobil care face obiectul prezentului contract de închiriere.

 

6.3. Obligațiile părților

(1) Locatorul are următoarele obligații:

- să pună la dispoziție locatarului spațiul ce face obiectul contractului de închiriere, pe bază de proces verbal, încheiat separat, ce se constituie ca anexă la prezentul contract, termenul semnării procesului verbal fiind cel prevăzut la articolul 2.2 din cap.II “Obiectul Contractului”.

- să asigure liniștita posesie și folosință a bunului închiriat, pe tot parcursul  contractului.

 (2) Locatarul are următoarele obligații:

-să-și îndeplinească obligațiile de plată a chiriei în condițiile și la termenele prevăzute în prezentul contract;

-să încheie procesul verbal de primire și de predare a spațiului cu locatorul;

-          să folosească spațiul închiriat numai conform destinației;

-          să protejeze spațiul închiriat  contra efracției;

-          să permită inspecțiile reprezentanților locatorului pentru a verifica folosirea spațiului închiriat conform contractului;

-          să nu subînchirieze spațiul, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al  locatorului; în cazul subînchirierii spațiului, locatarul principal este responsabil pentru respectarea de către chiriașul său a obligațiilor ce se vor prevede în contract;

-          să efectueze din proprie inițiativă reparațiile ce-i incumbă, care nu necesită autorizație de construire, conform prevederilor legale;

-          să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător;

-          să suporte toate pagubele și să fie unic responsabil pentru orice daună sau vătămare produsă unui terț;

-          să efectueze lucrările care necesită eliberarea unei autorizații de construire numai cu acordul prealabil scris al locatorului.

 

 

CAPITOLUL VII. FORȚA MAJORĂ

 

7.1. Orice împrejurare independentă de voința părții lor, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo sau orice altă împrejurare care face bunul complet inutilizabil.

          7.2. Partea care o invocă este obligată să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și de asemenea, de la încetarea lui.

         7.3. Daca nu procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII. LITIGII

 

8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente teritorial și material.

 

 

CAPITOLUL IX. REZILIEREA CONTRACTULUI

 

9.1. (1) Raporturile de locațiune între părți încetează în următoarele condiții:

a)     la expirarea duratei contractului, în cazul în care acesta nu a fost reînnoit;

b)    în cazul rezilierii contractului la inițiativa locatarului cu condiția ca acesta să-și notifice intenția cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte;

c)     în cazul rezilierii unilaterale prin voința locatorului pentru nerespectarea oricărei obligații contractuale a locatarului.

(2) Rezilierea unilaterală se poate face de locator, prin simpla adresă trimisă locatarului, pentru executarea necorespunzătoare sau neexecutarea obligațiilor contractuale de către locatar, indiferent unde figurează, în contract sau acte adiționale.

9.2. Rezilierea sau încetarea contractului în condițiile convenite de părți nu va avea nici un efect asupra obligațiilor de plată deja scadente între părțile contractante.

 

CAPITOLUL X. ALTE TERMENE ȘI CONDIȚII

         

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

10.2. Prezentul contract, împreună cu anexa care face parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

10.3. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, azi..................., câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași forță juridică.

 

 

                 LOCATOR,                                                               LOCATAR,  

      JUDEȚUL TELEORMAN

 CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                 …………………..

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea