CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 

 

                                               

                                                                                                 

HOTĂRÂRE

 

privind: validarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2008 – 2012.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

           Având în vedere:

-         expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean nr.10550 din 22 septembrie 2008 și raportul de specialitate nr. 10551 din 22 septembrie 2008 al Direcției Administrație Publică Locală;

-         avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 7, 8, 17 și 18 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Autorității teritoriale de ordine publică;

-         prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;

-         prevederile art. 91 alin. (1) litera ,,f” și art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1. Se validează membrii Autorității teritoriale de ordine publică Teleorman, prevazuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Mandatul membrilor Autorității teritoriale de ordine publică Teleorman este valabil până la următoarele alegeri locale pentru Consiliul județean

          Art.3. Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii, membrii Autorității teritoriale de ordine publică Teleorman au dreptul la o indemnizație de ședință de _____________lei.

          Art.4. Activitatea Autorității teritoriale de ordine publică Teleorman se desfășoară în sediul Consiliului Județean Teleorman din str. Dunării nr. 178.

          Art.5. Secretariatul executiv al Autorității teritoriale de ordine publică Teleorman, se asigură de personalul din  Compartimentul registratură, relații cu publicul și secretariat ATOP din aparatul de specialitate al Consiliului județean.

          Art.6. Președintele Consiliului județean prin Direcția economică, buget-finanțe asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

          Art.7. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica  actul administrativ autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

  

Alexandria

Nr.____ din ____ septembrie 2008