CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier desemnați câștigători, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 14.08.2008, precum și tarifele utilizate

                                                                                                                                 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința ordinară, conform  art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 10883 din 25 septembrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Adrian - Constantin Simionescu și raportul de specialitate nr. 10884 din 25 septembrie 2008 al Direcției Dezvoltare Locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 8 alin. (2) lit. d) și j) cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 23 și 24 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile art. 54 lit. b) și 61 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local  nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile art. 91 alin (1) lit.”f”  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată și completată

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport rutier desemnați câștigători urmare rezultatelor licitației electronice organizată la nivel național în data de 14 august 2008, conform anexei nr. 1.

 

     Art. 2. - Se aprobă tarifele de călătorie practicate de către unii operatori de transport  rutier, conform anexei nr. 2.

 

Art. 3. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

     Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian - Constantin Simionescu, prin Direcția Dezvoltare Locală, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege .

 

                  

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                        

 

                                                 

 

Alexandria,

Nr. …. din ……………..

 


                                                                                                                                                                      Anexa nr. 1

                                                                                                                                                la Hotărârea nr........ din ..............2008

 

 

LISTA TRASEELOR

 

din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011

adjudecate de operatorii de transport rutier, la licitația electronică din data de 14.08.2008

 

 

Nr. crt.

Operatorul de transport rutier

Traseu

Nr. traseu

Lungime traseu (km)

1.

S.C. CHIRIȚĂ TRANS S.R.L. Siliștea

Drăgănești Vlașca-Comoara

112

15

2.

S.C. BĂLĂȘESCU IJ S.C.S. Videle

Talpa-Bâscoveni-Gălăteni

Videle-Poeni-Udeni

Videle-Talpa Ogrăzii-Scurtu

Videle-Talpa-Dobreni

99

68

108

109

13

41

30

49

3.

SAGO R.A. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Ciuperceni-Poiana

52

9

4.

S.C. DOMINATOR IMPEX S.R.L. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Lița-Olteanca

41

12

5.

S.C. VYO TRANS S.R.L. Segarcea Deal

Turnu Măgurele-Lița-Segarcea Deal

39

17

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

                                                                                                                                                la Hotărârea nr........ din ..............2008

 

 

TARIFELE

 

utilizate de unii operatori de transport rutier la efectuarea

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

 

 

Nr. crt.

Operatorul de transport rutier

Traseu

Nr. traseu

Tarif cu T.V.A. (lei/călător x km)

1.

S.C. CHIRIȚĂ TRANS S.R.L. Siliștea

Drăgănești Vlașca-Comoara

112

0,14

2.

S.C. BĂLĂȘESCU IJ S.C.S. Videle

Talpa-Bâscoveni-Gălăteni

Videle-Poeni-Udeni

Videle-Talpa Ogrăzii-Scurtu

Videle-Talpa-Dobreni

99

68

108

109

0,17

3.

SAGO R.A. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Ciuperceni-Poiana

52

0,30

4.

S.C. DOMINATOR IMPEX S.R.L. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Lița-Olteanca

41

0,17

5.

S.C. VYO TRANS S.R.L. Segarcea Deal

Turnu Măgurele-Lița-Segarcea Deal

39

0,17

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea