CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 10885 din 25 septembrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Adrian-Constantin Simionescu și raportul de specialitate nr. 10886 din 25 septembrie 2008 al Direcției Dezvoltare Locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 17 lit. c) și g) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;

- prevederile art. 1 alin. (6) lit. f) din Legea serviciilor de transport public local nr.  92/2007;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. ”f”  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, pentru traseele 011, 034, 004(A), 048, 062, 040, 007(M), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Art. II. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege .

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. …….  din ……………. 2008


 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                                                                                                                                                                            Anexa                                                                                                                                                                                                                    la Hotărârea nr. ...... din ............... 2008

 

PROGRAM DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2008-2011

 

 

 

Județ

 

 

Nr. traseu

A

B

C

 

Km pe sens

 

Nr. curse planificate

Capacitate de transport (M)

Nr. minim de locuri pe vehicul/ scaune

 

 

Nr. vehicule  necesare

 

 

Program circulație

          

 

 

 

Zilele de circulație

 

 

Autog./ loc./plecare

Loc. intermed.

Autog./ loc./sosire

 

 

 

 

active

rezerve

Dus

Întors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plecare

Sosire

Plecare

Sosire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TR

011

Alexandria

Smârdioasa

Pietroșani

47

1

M

10

1

1

13:30

14:50

6:45

8:05

1,2,3,4,5,6,7

TR

034

Alexandria

Mavrodin

Nenciulești

19

1

M

10

1

1

24:00

0:40

0:45

1:25

1,2,3,4,5

TR

004

Alexandria

Piatra

Turnu Măgurele

63

1

M

10

1

1

  10:45

 12:30

7:00

   8:45

1,2,3,4,5,6

TR

048

Turnu Măgurele

Ciuperceni

Vânători

25

1

M

10

1

1

18:00

18:47

18:55

19:42

1,2,3,4,5,6,7

 

TR

 

062

Videle

Moșteni

Drăgănești

27

5

M

10

1

1

4:10

4:50

5:00

5:40

1,2,3,4,5,6

  6:00

  6:40

7:40

  8:20

1,2,3,4,5,6

 12:00

12:40

14:00

 14:40

1,2,3,4,5,6

 16:50

17:30

17:35

 18:15

1,2,3,4,5,6

 21:00

21:40

22:00

 22:40

1,2,3,4,5,6

TR

 

 

 

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnu Măgurele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lița

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30

8:46

8:55

9:11

1,2,3,4,5,6,7

13:00

13:16

13:25

13:41

1,2,3,4,5,6,7

16:30

16:46

16:55

17:11

1,2,3,4,5,6,7

5:00

5:16

5:25

5:41

1,2,3,4,5,6,7

7:00

7:16

7:25

7:41

1,2,3,4,5,6,7

9:20

9:36

9:45

10:01

1,2,3,4,5,6,7

11:15

11:31

11:40

11:56

1,2,3,4,5,6,7

18:30

18:46

18:55

19:11

1,2,3,4,5,6,7

20:30

20:46

20:55

20:11

1,2,3,4,5,6,7

TR

 

007

 

Alexandria

 

Piatra

 

Zimnicea

 

57

 

4

 

M

 

10

 

1

 

1

 

8:30

10:00

6:00

7:30

1,2,3,4,5,6,7

10:00

11:30

8:00

9:30

1,2,3,4,5,6,7

16:00

17:30

12:00

13:30

1,2,3,4,5,6,7

17:45

19:15

13:30

15:00

1,2,3,4,5,6,7

 

NOTĂ: număr minim de locuri – 23 reprezintă    22+1 șofer

                                                                        10 reprezintă       9+1 șofer               

             capacitate locuri: A - autobuz

                                         M – microbuz

                                                           

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea