R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES-VERBAL

 

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 8 mai 2008, orele 10,00

 

 

                Lucrările ședinței sunt conduse de domnul vicepreședinte Putineanu Ion.

                In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 2, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată a fost convocat consiliul județean în ședință extraordinară astăzi, 8 mai 2008, pentru adoptarea unui proiect de hotărâre care ține de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

                Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 137 din 30 aprilie 2008.

 Anunțul cu ordinea de zi a fost  afișat la sediul autorității publice și inserat pe site-ul Consiliului județean.

 

                Din datele puse la dispoziție rezultă în sală sunt prezenți un număr de 28 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind doamna Burlacu Cristiana și domnii  Dragnea Liviu Nicolae, Dăncilă Cristinel, Simionescu Adrian și Plopeanu Cristian, astfel ședința de consiliu este legal constituită.

               

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din 24 aprilie 2008, pe care îl supun aprobării.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 24 aprilie 2008.

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, a fost întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.       Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Evaluare de mediu pentru planul județean de gestionare a deșeurilor”.

 

2. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate.

 

 

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Evaluare de mediu pentru planul județean de gestionare a deșeurilor”.

Domnul Putineanu Ion

Rog pe domnul Pălăduș Aurel înlocuitor al președintelui comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pălăduș Aurel

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Putineanu Ion

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Evaluare de mediu pentru planul județean de gestionare a deșeurilor”.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-          Cine este pentru ?

-          Impotrivă ?

-          Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind aprobarea cofinanțării proiectului ,,Evaluare de mediu pentru planul județean de gestionare a deșeurilor”.

 

 

La ultimul punct „Diverse” avem „informarea asupra eficienței serviciului polițienesc și a nivelului de asigurare a securității și siguranței civice a comunității în trimestrul I/2008”.

Vă propun să studiați acest material, iar la următoare ședință dacă aveți observații sau sugestii să le prezentăm.

Dacă mai sunt consilieri care nu au depus declarația de avere și declarație de interese la sfârșit de mandat, să rezolvați această problemă până la ședința ordinară din 24 mai a.c. care va avea loc la Turnu Măgurele.

La 24 mai a.c. vom trece cu bac-ul Dunărea de la Turnu Măgurele  pe malul bulgar, inaugurând astfel acest obiectiv.

 

 

Dacă mai aveți alte probleme?

Domnul Bălan Ilie

Cu privire la informarea asupra eficienței serviciului polițienesc fac apel nu se mai abuzeze de funcție, polițiștii nu mai aibă în vizor doar candidații unor partide.

Domnul Florescu Adrian

Nu facem politică, stiți foarte bine asta că ați fost membru ATOP.Poliția nicidecum nu va ține cont de rugămințile noastre.

                Domnul Putineanu Ion

                Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

VICEPREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

                     Putineanu Ion                                                      Jr. Rodica Vrabie