CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea Consiliului Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2008 

                                                                         

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

D I S P U N E:

 

 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Teleorman în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2008, orele 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi;

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008-2013” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia.

 

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 6 din 15 ianuarie 2008 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 104+890 (55,450 km.) și a cheltuielilor necesare implementării.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul “Reabilitarea DJ 701, limită jud. Dâmbovița – Gratia – Poeni – Siliștea – Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zîmbreasca – Dobrotești, km. 44+240 – 140+890 (55,450 km.)” în faza proiect tehnic.

 

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2009.

 

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman.

 

6.     Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducțiune gaze a unor imobile aflate în patrimoniul județului Teleorman.

 

7.     Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii spațiului atribuit prin licitație publică, situat în comuna Drăgănești Vlașca, aflat în proprietatea publică a județului Teleorman.

 

8.     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultur㠖 Centrul Județean Teleorman, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, proprietate publică a județului Teleorman.

 

10.   Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se transmite către mass-media și se inserează în site-ul propriu.

    

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                   Avizat

                                                                                                    pentru legalitate

                                                                                                    Secretar al județului

             

                                                                                                     Rodica Vrabie

                       

Alexandria

Nr. _____ din 24 octombrie 2008