R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 31 martie 2008, orele 11,00

 

 

 

          Bună ziua, stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 1, 3, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, a fost convocat consiliul județean în ședință ordinară astăzi, 31 martie 2008, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâri care țin de competența exclusivă  a autorității noastre publice județene.

 

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr.104 din 24 martie 2008.

 Anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință locuitorilor județului prin mass - media locală și prin site-ul Consiliului județean.

 

          Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 31 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind domnii Popa Alexandru și Stoicovici Gabriel, astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

         

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituții, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din 27 februarie 2008, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din 27 februarie 2008.

 

 

 

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

2.     Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Teleorman, a unor  imobile situate în Municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 12-14, în scopul restituirii către persoana îndreptățită.

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre județul Teleorman și municipiul Turnu Măgurele în vederea implementării proiectului “Parc industrial și tehnologic Teleorman”.

 

4.     Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren proprietate publică a județului Teleorman în folosință gratuită Parohiei Sfinții Chir și Ioan din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului pentru construirea unei capele în curtea Spitalului Județean Alexandria.

 

5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 30 ianuarie 2008.

 

6.     Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2008.

 

7.     Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectele de hotărâri de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul județului.

La primul punct de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a ne prezenta expunerea de motive pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu un vot împotrivă.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Florescu Adrian.

Acest program trebuia adoptat de ceva vreme. Consiliile Locale nu au consultat operatorii care fac transport de persoane. Acum aprobăm un program care avantajează numai o parte dintre operatori. Trebuie să existe concurență și piața să decidă în consecință.

          Din raportul de specialitate și procesele verbale ale comisiei paritare reiese că s-au purtat discuții, numai cu doi operatori interesați de aceste curse, unul din Roșiorii de Vede și celălalt din Turnu Măgurele. Problemele cu care s-a confruntat ARR sunt acum la Consiliul Județean. Nu s-a ținut cont de părerea celorlalți operatori.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Puteți fi mai clar?

Care sunt cei nemulțumiți? De ce n-au venit la noi?

Noi trebuie să facem un program de transport care să-i avantajeze pe călători, să fie în interesul acestora.

Ce vă deranjează la acest program?

Domnul Florescu Adrian.

Pe mine m-au sunat operatorii.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Foarte rău că nu au venit aici.

Domnul Florescu Adrian.

Legat de procedură, trebuiau consultați și nu s-a respectat procedura.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Ați ridicat o problemă, duceți-o până la capăt.

Fiți mai concret.

Domnul Florescu Adrian.

Eu mă pronunț cu privire la oportunitatea acestui proiect de hotărâre.

Domnul Piperea Victor.

Legea nu prevede consultarea operatorilor de către Consiliul Județean pentru programul de transport, ci a Consiliilor Locale, la care s-a făcut adresă în acest sens. 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Noi am respectat procedura, am transmis adrese la Consiliile Locale, s-a discutat cu cei de la ARR. Unde am greșit noi, Consiliul Județean? Ne țineți de o jumătate de oră într-un discurs politic și nu veniți cu o soluție.

Domnul Florescu Adrian.

Nu mă fac purtătorul de cuvânt al transportatorilor. Procedura a fost respectată de Consiliul Județean.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Nu știu altă procedură. S-au făcut adrese la Consiliile Locale pentru a consulta comunitățile locale și transportatorii. Unde am greșit?

Domnul Florescu Adrian.

Nu spun că am greșit noi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

De ce nu veniți cu o soluție? Fiecare Consiliu Local are autonomie.

Domnul Florescu Adrian.

Sunt interese la Consiliile Locale și noi aprobăm programul în urma intereselor acestora.

În urma aprobării programului de transport operatorii vor licitata anumite trasee și atunci sunt avantajați.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Eu nu găsesc interesele acelea. Pe cine credeți că favorizăm prin acest proiect de hotărâre?

Domnul Florescu Adrian.

La nivel local sunt interese.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Care sunt acele interese, prezentați-le.

Domnul Florescu Adrian.

Nu am cum să le prezint.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Ale cui? Atunci este o minciună, deci nu sunteți în stare să vă susțineți acuzațiile.

Dacă mai sunt și alte observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ? 6 voturi (Tatu Rodica, Florea Adriana, Burlacu Cristiana, Florescu Adrian, Niculcea Ion, Răicescu Marian)

-         Abțineri ?

 

Cu majoritate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

 

La punctul doi de la ordinea de zi tot domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Teleorman, a unor  imobile situate în Municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 12-14, în scopul restituirii către persoana îndreptățită.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentați.

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Teleorman, a unor  imobile situate în Municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 12-14, în scopul restituirii către persoana îndreptățită.

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Teleorman, a unor  imobile situate în Municipiul Alexandria, strada Mihăiță Filipescu nr. 12-14, în scopul restituirii către persoana îndreptățită.

La punctul trei de la ordinea de zi domnul vicepreședinte Bălan Ilie ne va prezenta expunerea de motive privind aprobarea asocierii dintre județul Teleorman și municipiul Turnu Măgurele în vederea implementării proiectului “Parc industrial și tehnologic Teleorman”.

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o „abținere”.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” și 4 „abțineri”.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o „abținere”.

 

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații sau propuneri pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Florescu Adrian.

Am întrebat și la comisie dacă există declarații sau intenții de la investitori care doresc să investească.

Mi-au spus că nu există decât intenția Consiliului Județean, a Consiliului Local Turnu Măgurele și a Guvernului.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Parcul Industrial de la Turnu Măgurele a fost pornit și apoi a fost îngropat de doamna Anca Boagiu, ministrul transporturilor.

Doresc să facem în toate orașele parcuri industriale.

Mâine voi transmite o scrisoare de intenție către primarii și colectivitățile locale pentru identificare a unor terenuri în vederea asocierii. În momentul în care există infrastructură și alte condiții utilitare pentru derularea investiției apar și șanse  de a veni investitorii.

Dacă nu avem nici un fel de utilități nu vin investitorii.

Domnul Florescu Adrian.

Este bine că am găsit.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

Turnu Măgurele este singurul municipiu din județ care de acum trei ani a transmis o solicitare scrisă, pentru că discuții bilaterale au fost cu toți primarii, dar care nu s-au finalizat printr-o solicitare. Am să transmit adrese prin care voi solicita identificarea de terenuri către toate celelalte orașe din județ.

Domnul Florescu Adrian.

La Zimnicea este dezastru, oamenii de acolo nu mai găsesc un loc de muncă. E bine să transmiteți solicitarea tuturor orașelor să știe că au sprijin din partea Consiliului Județean.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre județul Teleorman și municipiul Turnu Măgurele în vederea implementării proiectului “Parc industrial și tehnologic Teleorman”.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ? 6 voturi (Tatu Rodica, Florea Adriana, Burlacu Cristiana, Florescu Adrian, Niculcea Ion, Răicescu Marian)

-         Abțineri ?

 

Cu majoritate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre județul Teleorman și municipiul Turnu Măgurele în vederea implementării proiectului “Parc industrial și tehnologic Teleorman”.

Aș vrea să adaug că finanțarea pentru realizarea acestui proiect tehnic este asigurată din fonduri structurale, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. .

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea unei suprafețe de teren proprietate publică a județului Teleorman în folosință gratuită Parohiei Sfinții Chir și Ioan din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului pentru construirea unei capele în curtea Spitalului Județean Alexandria.

 

Rog președinții comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre. privind atribuirea unei suprafețe de teren proprietate publică a județului Teleorman în folosință gratuită Parohiei Sfinții Chir și Ioan din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului pentru construirea unei capele în curtea Spitalului Județean Alexandria

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren proprietate publică a județului Teleorman în folosință gratuită Parohiei Sfinții Chir și Ioan din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului pentru construirea unei capele în curtea Spitalului Județean Alexandria.

La punctul cinci de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreședinte Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 30 ianuarie 2008.

 

 Rog președinții comisiilor economică și juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu o „abținere”.

-         Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

-         Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 8 voturi „pentru” și 4 „abțineri”.

 Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

          Domnul Florescu Adrian.

          Am un amendament, DJ 506 Cervenia-Vitănești-Băbăița a fost scos de pe lista de investiții anul trecut.

          Dorim ca termenul să fie mai mic pentru realizarea acestui drum. Să-l finalizăm până la sfârșitul anului 2008.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          De ce nu vă faceți temele? Prezentați informații greșite

          Acest drum se reface până la drumul național Alexandria-Zimnicea.      Domnul Florescu Adrian.

          Nu ne-a rămas decât să ne rugăm să-l facem până la sfârșitul anului 2008.

            Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea.

          Până acum s-a ajuns la Beiu și în câteva zile se termină Vitănești – DN5.

          Sunt două lucruri diferite. Aici discutăm de modernizarea acestui drum cu finanțare din fonduri structurale, e vorba de programul regional. Lucrarea este mult mai complexă, nu putem să punem un termen mai mic, sunt proceduri pe fonduri structurale, se refac podețe, trotuare, partea carosabilă și poduri.

          În momentul când se vor finaliza ca aprobare, atunci se stabilește termenul final. Este un termen stabilit urmare licitației.

          Noi credem că se va finaliza la sfârșitul anului 2009, cel mai târziu primăvara 2010.

          Anul trecut s-a scos de pe listă deoarece nu aveam banii necesari.

          Deci, se va reface îmbrăcămintea asfaltică, va fi un drum modernizat, cu trotuare, podețe și poduri.

          Domnul Florescu Adrian.

          Atunci să se scrie modernizare și nu reabilitare.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Domnule Piperea, după ședință vă rog să-i prezentați domnului consilier Florescu Adrian nomenclatorul, să vadă ce înseamnă reabilitare și ce înseamnă modernizare.

          Dacă mai sunt discuții?

          Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 30 ianuarie 2008.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ? 6 voturi (Tatu Rodica, Florea Adriana, Burlacu Cristiana, Florescu Adrian, Niculcea Ion, Răicescu Marian)

-         Abțineri ?

 

Cu majoritate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 8 din 30 ianuarie 2008.

La punctul șase de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului Putineanu Ion pentru a prezenta expunerea de motive privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2008.

Rog pe domnul Simionescu Adrian președintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Ștefănescu Mușat Viorel Mitică.

          Propun la floarea soarelui ca prețul mediu să fie de 0,70 lei/kg în loc de 0,98 lei/kg.

          Doamna Tîrnăcop Aurica.

          Corelațiile sunt corecte. Am analizat bugetul pe culturi și este corect ce a propus domnul Ștefănescu.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Este cineva de la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Teleorman?

          Domnul ing. Petcu Aurel, reprezentantul Direcției agricole.

          Nimeni nu începe o afacere pe minus. Dacă cheltuielile sunt de 1577 lei/ha. prețul a fost stabilit la 0,98 lei/kg, conform normelor în vigoare.

          Domnul președinte Liviu Nicolae Dragnea

          Noi avem asemenea discuții în fiecare an. Există mari șanse ca prețul să fie ridicat de piață. Pe teren oamenii nu pot face toate lucrările pentru că nu au bani.

În general, ne-am orientat pe ce au spus colegii care lucrează în agricultură.

          Supun la vot amendamentul domnului Ștefănescu Mușat Viorel Mitică, ca prețul mediu la floarea soarelui să fie de 0,70 lei/kg.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi amendamentul a fost aprobat.

            Dacă mai sunt discuții?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2008.

 

          Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2008, cu modificarea aprobată.

                                                                                

Trecem la ultimul punct „Diverse”.

 

 x

            În mapa de lucru ați avut și informarea privind analiza activității proprii de soluționare a petițiilor adresate de cetățenii autorității publice județene în semestrul II al anului 2007, întocmită de Direcția Administrație Publică Locală.

 

          Dacă  sunt întrebări, sau o studiem și la ședința următoare le prezentăm.

          Ca urmare a propunerilor făcute în  ședința de consiliu din data de 27 februarie a.c. s-au transmis adrese către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Direcția Generală a Finanțelor Publice Teleorman, Cez Oltenia vânzare S.A. și Agenția Județeană  de Ocupare a Forței de Muncă . Până la această dată s-a primit răspuns numai de la Agenția Județeană  de Ocupare a Forței de Muncă  și Casa de Asigurări de Sănătate – materiale pe care le-ați avut în mapă.

          Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă ne-a răspuns cu totul altceva. Nemulțumirile sunt legate de faptul că fondurile respective s-au repartizat pe criterii politice. De asemenea, o să reluăm demersurile și pentru propunerile făcute la Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman fapt pentru care ne vom adresa  la Ministerul Sănătății Publice.

Dacă mai aveți alte probleme?

x

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

   Liviu Nicolae Dragnea                                          Jr. Rodica Vrabie