CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 PREȘEDINTE    


D I S P O Z I Ț I E

 

 privind: convocarea de îndată în ședință a Consiliului Județean Teleorman, în ziua de 24 octombrie 2008 

 

 

          Inginer Liviu Nicolae Dragnea, președintele Consiliului Județean Teleorman

          Având în vedere:

-  prevederile art.94 alin. 4, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;       

          În temeiul dispozițiilor art.106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

D I S P U N E:

 

               Art.1. Se convoacă de îndată în ședință, Consiliul Județean Teleorman, în ziua de vineri, 24 octombrie 2008, ora 11,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2008.

 

3. Diverse.

 

     Art.2. Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, se inserează în site-ul propriu și se transmite posturilor de radio locale.

   

     Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoștință publică ordinea de zi, data și locul desfășurării ședinței de consiliu și va comunica prezenta dispoziție celor interesați.

 

 P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                             A V I Z A T

                                                                                            pentru legalitate

                                                                                            Secretar al județului

             

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr.____ din ___ octombrie 2008