R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN

 

 

 

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Teleorman

din data de 13 februarie 2008, ora 11.00

 

 

          Stimați colegi,

          In  temeiul prevederilor  art. 94 alin. 2, 4, 5 și 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  am convocat, de îndată, consiliul județean în ședință extraordinară astăzi 13 februarie 2007, pentru adoptarea unui proiect de hotărâre. Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași ne-a comunicat avizarea proiectului “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Mîrzănești, Răsmirești din județul Teleorman” iar termenul limită de depunere al aplicațiilor pentru programul PHARE CBC România – Bulgaria este de 14 februarie 2008. 

 

          Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziția nr. 29 din 11 februarie 2008 și anunțul transmis posturilor de radio locale.

 

Anunțul cu ordinea de zi a fost  adus la cunoștință locuitorilor județului prin afișare la sediul instituției și inserare pe site-ul consiliului.

 

          Din datele puse la dispoziție rezultă că în sală sunt prezenți un număr de 28 consilieri din totalul de 33 consilieri în funcție lipsind Burlacu Cristiana, Dragnea Liviu Nicolae – concediu de odihnă, Florea Adriana, Niculcea Ion și Stoicovici Gabriel astfel că ședința de consiliu este legal constituită.

         

Ședința noastră este publică, așa cum prevede Legea administrației publice locale.

 

La ședință participă directorii direcțiilor și funcționari publici din aparatul de specialitate al Consiliului județean care au tangență cu problematica de la ordinea de zi, precum și reprezentanți ai presei scrise și audio-vizuale.

 

V-a fost pus la dispoziție procesul- verbal al ședinței ordinare a Consiliului județean din  30 ianuarie 2008, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare din  30 ianuarie 2008.

Doamnelor și domnilor,

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1)  coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Mîrzănești, Răsmirești din județul Teleorman” în faza studiu de fezabilitate.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi:

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul ordinii de zi.

 

Potrivit art. 117 litera “a” din Legea nr. 215/2001, republicată, proiectul de hotărâre de la ordinea de zi a fost avizat pentru legalitate de secretarul județului.

 

Dau cuvântul domnului vicepreședinte Bălan Ilie pentru a prezenta  expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Mîrzănești, Răsmirești din județul Teleorman” în faza studiu de fezabilitate.

 

Rog președinții comisiilor economică și urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, președintele comisiei economice.

-         Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, președintele comisiei urbanism.

-         Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul Putineanu Ion.

          Dacă sunt observații pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Domnul Florescu Adrian.

Este bine că s-a găsit soluția economică pentru barajele din subordinea Consiliului Județean. Sunt de acord.

Mi-aduc aminte că anul trecut am luat în discuție Serviciul de exploatații piscicole și atunci nu am avut o soluție tehnică și nici economică.

De ce s-a ajuns târziu la această soluție economică, cu acest proiect de hotărâre și într-o ședință convocată de îndată? Proiectantul de ce nu a adus documentația?

Domnul Bălan Ilie.

Este prezent în sală domnul Bățăuș Mugur care va da informațiile necesare.

 

Domnul Bățăuș Mugur.

Această activitate se desfășoară în două etape. În prima etapă s-au obținut bani pentru întocmirea studiului de fezabilitate, iar în această a doua fază, se depune documentația pentru obținerea finanțării execuției lucrărilor.

Domnul Florescu Adrian.

De ce nu ne-am mișcat mai repede? Vreau să văd când s-a încheiat contractul. Proiectantul câștigă destul de mulți bani din acest proiect. Vreau să văd dacă acesta s-a încadrat în termenele prevăzute în contract.

Domnul Bățăuș Mugur.

Da. S-a încadrat în termen.

Domnul Putineanu Ion.

Dacă mai sunt și alte observații?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Mîrzănești, Răsmirești din județul Teleorman” în faza studiu de fezabilitate.

 

                    Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abțineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării proiectului “Reabilitarea barajelor aflate pe pârâul Vîjiștea în localitățile Vitănești, Mîrzănești, Răsmirești din județul Teleorman” în faza studiu de fezabilitate.

 

x

 

Dacă mai aveți alte probleme?

 

x

 

          Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările ședinței și vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        

   Liviu Nicolae Dragnea                                       Jr. Rodica Vrabie