R O M Â N I A

CONSILIUL  JUDEŢEAN  TELEORMAN

 

 

 

 

PROCES – VERBAL

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman din data de 29 noiembrie 2006, ora 17,00

 

 

 

            Bună seara, stimaţi colegi,

            In  temeiul prevederilor  art. 106 alin. 1, 3, 5 şi 7 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,  am convocat astăzi, 29 noiembrie 2006, Consiliul judeţean în şedinţă  ordinară, pentru adoptarea unor proiecte de hotărâre care ţin de competenţa autorităţii noastre publice judeţene.

            Autoritatea deliberativă a fost convocată prin dispoziţia nr. 315 din 23 noiembrie 2006 şi anunţul difuzat prin mass - media locală.

            Din datele puse la dispoziţie rezultă că în sală sunt prezenţi un număr de 29 consilieri din totalul de 32 în funcţie lipsind domnii Putineanu Ion, Codrea Ion şi Stoicovici Gabriel, astfel că şedinţa de consiliu este legal constituită.

            Şedinţa noastră este publică, aşa cum prevede Legea administraţiei publice locale.

La şedinţă participă directorii direcţiilor şi funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean care au tangenţă cu problematica de la ordinea de zi, conducători ai unor instituţii, precum şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.

V-a fost pus la dispoziţie procesul- verbal al şedinţei ordinare a Consiliului judeţean din 25 octombrie 2006, pe care îl supun aprobării.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare din 25 octombrie 2006.

Doamnelor şi domnilor,

            În şedinţa Consiliului judeţean din luna octombrie 2006 am amânat proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul Local al municipiului Alexandria şi cu alte persoane juridice în vederea înfiinţării unui club sportiv cu activitatea principală fotbal, pentru şedinţa din luna noiembrie a.c. Speram să primim mai multe informaţii până la această şedinţă de consiliu.

            Pentru a asigura fundamentarea acestui proiect de hotărâre, prin adresa nr. 5302 din 6 noiembrie 2006, înaintată - Fotbal Club Florea Voicilă, am solicitat date suplimentare, dar nu am primit răspuns, fapt pentru care proiectul de hotărâre nu a fost introdus pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1)  coroborat cu art. 110 din Legea administraţiei publice locale, modificată şi completată, am întocmit următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Vlad Eugen Ovidiu şi se declară vacant locul de consilier judeţean.

 

2.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.

 

3.      Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitaţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, majorate conform O.U.G. nr. 89 din 20 noiembrie 2006.

 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, în baza H.G. nr. 1584/2006.

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman.

 

6.      Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare, de la Consiliul Local Mavrodin, a drumului de acces la Depozitul Central, pe durata execuţiei depozitului.

 

7.      Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii S.A.

 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită sau în administrare, a unor bunuri imobile proprietate publică a judeţului.

 

9.      Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 15 octombrie 2004 privind  închirierea unor spaţii din imobile, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.  

 

10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării investiţiei „Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nicopole prin reabilitarea primară a DJ 546, Turnu Măgurele – limită judeţ Olt, km. 4+000 – km. 40+000” finanţată prin programul Phare 2004/016-784.01.01.

 

11.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării investiţiei „Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km. 14+514 – 27+214, Mereni – Videle şi DJ 612, km 0+000 – 6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu) – Mereni” finanţată prin programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială.

 

12. Diverse.

 

Supun la vot proiectul ordinii de zi.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

 

Potrivit art. 1209 litera “a” din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată, proiectele de hotărâre de la ordinea de zi au fost avizate pentru legalitate de secretarul judeţului.

Vă fac cunoscut că, domnul vicepreşedinte Putineanu Ion fiind plecat în Austria, în interes de serviciu, proiectele de hotărâre iniţiate vor fi prezentate de domnul vicepreşedinte Badea Marius Rivera.

La primul punct de la ordinea de zi avem proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Vlad Eugen Ovidiu şi se declară vacant locul de consilier judeţean.

            Rog pe domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

            Domnul Pitiş Petre.

            Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Vă prezint proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Vlad Eugen Ovidiu şi se declară vacant locul de consilier judeţean.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  prin care se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Vlad Eugen Ovidiu şi se declară vacant locul de consilier judeţean.

La punctul doi de la ordinea de zi vă prezint raportul privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

                        Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

                        Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

                        Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

            Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.

 

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.

La punctul trei de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Badea Marius Rivera pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unitaţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, majorate conform O.U.G. nr. 89 din 20 noiembrie 2006.

            Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

            Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

 

 

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Dacă sunt observaţii  pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitaţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, majorate conform O.U.G. nr. 89 din 20 noiembrie 2006.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitaţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, majorate conform O.U.G. nr. 89 din 20 noiembrie 2006.

La punctul patru de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Badea Marius Rivera pentru a prezenta expunerea de motive privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, în baza H.G. nr. 1584/2006.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

            Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

            Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, în baza H.G. nr. 1584/2006.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, în baza H.G. nr. 1584/2006.

La următorul punct de la ordinea de zi vă prezint expunerea de motive privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman.

Rog pe domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

            Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

            Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman.

 

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman.

La punctul şase de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Badea Marius Rivera pentru a prezenta expunerea de motive privind preluarea în administrare, de la Consiliul Local Mavrodin, a drumului de acces la Depozitul Central, pe durata execuţiei depozitului.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog preşedinţii comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

                        Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

                        Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.

                        Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

                                                  

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind preluarea în administrare, de la Consiliul Local Mavrodin, a drumului de acces la Depozitul Central, pe durata execuţiei depozitului.

 

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind preluarea în administrare, de la Consiliul Local Mavrodin, a drumului de acces la Depozitul Central, pe durata execuţiei depozitului.

La punctul şapte de la ordinea de zi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Badea Marius Rivera pentru a prezenta expunerea de motive privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii S.A.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Pitiş Petre preşedintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiş Petre.

            Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Domnul Florescu Adrian.

            Să nu cumva să treacă foarte mult timp să nu înceapă lucrările de reabilitare. Să dăm un termen rezonabil.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

Propun să introducem un articol în protocol formulat astfel: “Dacă în termen de 6 luni de la data predării nu se încep lucrările de reabilitare, imobilele revin beneficiarului”.

Domnul Badea Marius Rivera.

Am fost la Ministerul Transporturilor, am discutat şi există un termen în cadrul acestui proiect, dacă nu se respectă, automat se pierde finanţarea.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunteţi de acord cu propunerea făcută pe care o introducem în protocol?

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat introducerea unui articol în protocol

Dacă mai sunt observaţii?

Nemaifiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii S.A. cu completarea făcută.

 

Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre  privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului şi atribuirea acestuia în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii S.A.

La punctul opt de la ordinea de zi are cuvântul domnul vicepreşedinte Badea Marius Rivera pentru a prezenta expunerea de motive privind atribuirea în folosinţă gratuită sau în administrare, a unor bunuri imobile proprietate publică a judeţului.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Pitiş Petre.

            Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

            Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită sau în administrare, a unor bunuri imobile proprietate publică a judeţului.

 

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită sau în administrare, a unor bunuri imobile proprietate publică a judeţului.

La punctul nouă de la ordinea de zi tot domnul vicepreşedinte Badea Marius Rivera ne va prezenta expunerea de motive pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 15 octombrie 2004 privind  închirierea unor spaţii din imobile, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.  

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog preşedinţii comisiilor economică şi juridică să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Pitiş Petre, preşedintele comisiei juridice.

- Comisia juridică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

            Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 15 octombrie 2004 privind  închirierea unor spaţii din imobile, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.  

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 15 octombrie 2004 privind  închirierea unor spaţii din imobile, proprietate privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale.  

La punctul zece de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Badea Marius Rivera pentru a prezenta expunerea de motive privind aprobarea cofinanţării investiţiei „Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nicopole prin reabilitarea primară a DJ 546, Turnu Măgurele – limită judeţ Olt, km. 4+000 – km. 40+000” finanţată prin programul Phare 2004/016-784.01.01.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog pe domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice să prezinte raportul de avizare.

Domnul Simionescu Adrian.

Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

            De ce apare cota de T.V.A.?

            Domnul Băţăuş Mugur.

            Cota de T.V.A. apare la cheltuieli neeligibile.

            Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

            V-aş ruga să nu mai faceţi lucrurile acestea. Sunt două păreri: pentru proiectele în curs de realizare să se plătească şi să nu se plătească T.V.A. Este vorba de bani publici pe care îi cheltuim din buget.

            Domnul Băţăuş Mugur

            Este o instrucţiune în acest sens.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

            Această instrucţiune nu este act normativ. În adresa semnată de Anca Boagiu nu se specifică acest lucru. Nu scrie nicăieri de această cotă de T.V.A. Toate autorităţile locale care lucrează la proiectele începute mai demult nu plătesc T.V.A..

            Propun Consiliului judeţean următorul amendament: scoaterea de la art. 1 şi 2 a cotei de T.V.A. şi diminuarea sumei atât din valoarea totală a investiţiei cât şi a cheltuielilor neeligibile suportate de Consiliul judeţean, cu valoarea respectivă.

            Supun la vot acest amendament.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat acest amendament.

            Dacă mai sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării investiţiei „Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nicopole prin reabilitarea primară a DJ 546, Turnu Măgurele – limită judeţ Olt, km. 4+000 – km. 40+000” finanţată prin programul Phare 2004/016-784.01.01.

 

            Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării investiţiei „Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu Măgurele – Nicopole prin reabilitarea primară a DJ 546, Turnu Măgurele – limită judeţ Olt, km. 4+000 – km. 40+000” finanţată prin programul Phare 2004/016-784.01.01.

La punctul 11 de la ordinea de zi dau cuvântul tot domnului vicepreşedinte Badea Marius Rivera pentru a ne prezenta expunerea de motive privind aprobarea cofinanţării investiţiei „Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km. 14+514 – 27+214, Mereni – Videle şi DJ 612, km 0+000 – 6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu) – Mereni” finanţată prin programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Rog preşedinţii comisiilor economică şi urbanism să prezinte rapoartele de avizare.

-         Domnul Simionescu Adrian, preşedintele comisiei economice.

- Comisia economică avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

-         Domnul Iancovici Romeo, preşedintele comisiei urbanism.   

- Comisia urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre în unanimitate de voturi.

Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea

Propun acelaşi amendament cu privire la eliminarea cotei T.V.A. de la art.1 şi 2 cu diminuarea valorii totale, cheltuielile neeligibile şi bugetul total, precum şi contribuţia Consiliului Judeţean Teleorman, cu suma ce reprezintă cota T.V.A.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

În unanimitate de voturi s-a aprobat amendamentul făcut.

            Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre?

Nefiind, vă prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării investiţiei „Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km. 14+514 – 27+214, Mereni – Videle şi DJ 612, km 0+000 – 6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu) – Mereni” finanţată prin programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială.

 

                        Supun la vot proiectul de hotărâre.

-         Cine este pentru ?

-         Impotrivă ?

-         Abţineri ?

 

În unanimitate de voturi s-a aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării investiţiei „Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km. 14+514 – 27+214, Mereni – Videle şi DJ 612, km 0+000 – 6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu) – Mereni” finanţată prin programul Phare 2004-2006, Coeziune Economică şi Socială.

 

Trecem la ultimul punct Diverse.

            Dacă unii dintre colegi au alte probleme?

            Domnul Bălan Ilie.

            Domnule preşedinte, noi am discutat în comisiile economică şi juridică să revenim fiecare la comisia de bază, fiecare consilier judeţean să facă parte dintr-o singură comisie de specialitate.

            Domnul preşedinte Liviu Nicolae Dragnea.

            Până la şedinta  din luna decembrie poate reuşim să ne întâlnim, tot spectrul politic din Teleorman şi să discutăm Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman unde vom avea în vedere şi acest lucru.

            Epuizându-se ordinea de zi, declar încheiate lucrările şedinţei şi vă mulţumesc pentru participare.

 

 

 

        PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR JUDEŢ 

        

    Liviu Nicolae Dragnea                                                             Jr. Rodica Vrabie