CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

PREŞEDINTE

D I S P O Z I Ţ I E

privind: convocarea Consiliului Judeţean Teleorman în şedinţă ordinară în data de 22 decembrie 2015

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea
Având în vedere:

În temeiul dispoziţiilor art.106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată

D I S P U N E:

Art.1. Consiliul Judeţean Teleorman se convoacă în şedinţă ordinară în ziua de marţi, 22 decembrie 2015, ora 14,00 cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii ,,Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE70) – Orbeasca de Sus-Tătărăştii de Sus – limită judeţ Argeş, km 54+187-110+926, (L=56,739 km)” şi ,,Modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu-Cernetu, km 30+000 - 42+060, (L=12,060 km)”, în faza proiect tehnic.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul TR 059 Turnu Măgurele –Ciuperceni - Poiana cuprins în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2014-2019, unui operator de transport rutier, precum şi a tarifului utilizat de acesta.

  Iniţiator: vicepreşedinte Bleajă Cornel

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale la contractele de asociere încheiate între Judeţul Teleorman prin Consiliul Judeţean Teleorman şi Unităţi Administrativ-Teritoriale din judeţul Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi Primăria Svishtov, districtul Veliko Tarnovo, Republica Bulgaria.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Piteşti – Sistemul de Gospodărire a Apelor, Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teleorman - Neajlov.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 30 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 31 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 12 februarie 2015, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei estimate a bugetului propriu al judeţului pentru secţiunile de funcţionare şi dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2015.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 11. Proiect de hotărâre privind hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2015.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 34 din 12 februarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Bibliotecii Judeţene “Marin Preda”, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 24 din 27 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

  Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

 16. Diverse.

Art.2. Anunţul privind şedinţa publică se transmite către consilierii judeţeni, mass-media şi se inserează în site-ul propriu.

Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va aduce la cunoştinţă publică ordinea de zi, data şi locul desfăşurării şedinţei de consiliu şi va comunica prezenta dispoziţie celor interesaţi

P R E Ş E D I N T E,
Gâdea Adrian Ionuţ

Avizat pentru legalitate
Secretar al judeţului
Jr. Silvia Oprescu

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR EXECUTIV
jr. Lungoci Paul Stelian