2005

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1
din 27 ianuarie 2005

privind: încetarea de drept a mandatelor unor consilieri judeţeni

Hotararea nr. 2
din 27 ianuarie 2005
privind: validarea mandatelor unor consilieri judeţeni în Consiliul Judeţean Teleorman
Hotararea nr. 3
din 27 ianuarie 2005
privind: modificarea şi completarea “Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială”.
Hotararea nr. 4
din 27 ianuarie 2005

privind: constituirea Comitetului Tehnic Judeţean Teleorman pentru realizarea şi monitorizarea procesului de descentralizare administrativă şi financiară.

Hotararea nr. 5
din 27 ianuarie 2005

privind : asocierea  Consiliului Judeţean Teleorman cu Consiliul local Videle şi Consiliul Judeţean Giurgiu în vederea realizării şi finanţării obiectivului de investiţii de interes comun ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61, Milcovăţu, prin modernizare DJ 601D km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni“

Hotararea nr. 6
din 26 februarie 2005

privind: încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor unor consilieri judeţeni

Hotararea nr. 7
din 26 februarie 2005

privind: validarea mandatelor unor consilieri judeţeni în Consiliul Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 8
din 26 februarie 2005

privind: modificarea şi completarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 9
din 26 februarie 2005

privind : aprobarea Protocolului de parteneriat intre Primlria Turnu Magurele si Consiliul Judetean Teleorman pentru realizarea proiectului "Punct de control si trecerea frontierei cu ferryboat-ul Turnu Magurele (Rominia)-Nikopole (Bulgaria)" precum si a Unitatii de Implementare a Proiectului

Hotararea nr. 10
din 26 februarie 2005
privind : aprobarea achizitionarii unui teren pentru amplasarea Depozitului Central din cadrul obiectivutui de investitii "Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Teleorman"
Hotararea nr. 11
din 26 februarie 2005

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005

Hotararea nr. 12
din 26 februarie 2005
privind : aprobarea desasurarii procedurilor de vanzare si de achizitie publica de produse, servicii si lucrari prin intermediul Bursei Romane de Marfuri
Hotararea nr. 13
din 26 februarie 2005

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61,Milcovăţu, prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-  Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni’’.

Hotararea nr. 14

din 26 februarie 2005

privind: completarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de Deservire,Paza si Protocol
Hotararea nr. 15
din 26 februarie 2005

privind : aprobarea programelor de activitate pentru anul 2005, ale unor instituţii de cultură din subordinea Consiliului judeţean.

Hotararea nr. 16
din 26 februarie 2005

privind: aprobarea programelor manifestărilor culturale, artistice şi sportive care se organizează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2005

Hotararea nr. 17
din 26 februarie 2005

privind: modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman

Hotararea nr. 18
din 19 martie 2005

privind: aprobarea preţului de achiziţie a terenului, pentru realizarea obiectivului de interes public judeţean “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman”

Hotararea nr. 19
din 19 martie 2005
privind : utilizarea unei parti din Fondul de rezerva bugetara pentru achizitionarea terenului necesar implementarii proiectului "Sistem integrat de management al deseurilor in judetul Teleorman" si rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2005
Hotararea nr. 20
din 19 martie 2005 
privind: numirea domnului Stuparu Timotei in functia de director al Centrului Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale- Teleorman, institutie publica cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 21
din 19 martie 2005 

pentru : aprobarea condiţiilor şi a clauzelor contractuale privind contractul de prestare de servicii cu Bursa Română de Mărfuri 

Hotararea nr. 22
din 19 martie 2005 
privind: prelungirea inchirierii spatiului situat in imobilul din str.Alexandru Colfescu nr. 63, municipiul Alexandria,proprietate privata a judetului Teleorman
Hotararea nr. 23
din 12 aprilie 2005

privind: aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2004.

Hotararea nr. 24
din 12 aprilie 2005
privind: adoptarea Strategiei judetene in domeniul promovarii si protectiei drepturilor copilului si asistentei sociale pentru persoane adulte pe anul 2005
Hotararea nr. 25
din 12 aprilie 2005
privind: aprobarea programului de lucrari pentru intretinerea curenta si periodica a drumurilor judetene si lucrari aferente reparatiilor curente la drumurile judetene, in ordinea prioritatilor, pe perioada 2005-2008
Hotararea nr. 26
din 12 aprilie 2005
privind: modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu al Consiliului Judetean Teleorman
Hotararea nr. 27
din 12 aprilie 2005

privind: modificarea statului de functii al Bibliotecii Judetene

"Marin Preda"- institutie publica sub autoritatea Consiliului

Judetean Teleorman

Hotararea nr.28
din 12 aprilie 2005

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Consolidare şi reabilitare a podului situat pe DJ 703, km 159+337,peste râul Vedea la Mavrodin, judeţul Teleorman, regularizarea cursului râului Vedea în zona adiacentă acestuia, avariat de viitura din 7 martie 2005” 

Hotararea nr.29
din  12 aprilie 2005

privind : achiziţionarea prin negociere cu o singură sursă a unui vas de transport folosit, în funcţiune, din străinătate, pentru traversarea Dunării, în cadrul obiectivului “Punct     de    control    şi    trecere a  frontierei     cu  ferryboat-ul Turnu Măgurele (România  )– Nikopol (Bulgaria)”

Hotararea nr.30
din
12 aprilie 2005

pentru : aprobarea condiţiilor şi a clauzelor prevăzute în contractul de locaţiune  pentru ,, Tren reciclator stabilizator la rece in situ ’’

Hotararea nr.31
din
12 aprilie 2005

privind: desemnarea persoanelor cu atributii de control care vor constata contraventiile si vor aplica sanctiuni potrivit Legii nr.27212004

Hotararea nr.32
din
12 aprilie 2005

privind: participarea delegatiei Consiliului Judetean Teleorman la manifestarea ,,Ziua portilor interinstitutionale deschise ("Open Day") - Bruxelles

Hotararea nr.33
din 18 mai 2005

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Calotă Florică Ică, prin demisie

Hotararea nr.34
din  18 mai 2005

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al numitului  Ofiţeru Viiacel Viorel, prin deces

Hotararea nr. 35
din  18 mai 2005

privind: validarea mandatelor unor consilieri judeţeni în Consiliul Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 36
din  18 mai 2005

privind: modificarea şi completarea “Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea  teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător”

Hotararea nr. 37
din  18 mai 2005
privind: adoptarea modelului legitimatiei de consilier judetean.
Hotararea nr. 38
din  18 mai 2005

privind: numirea domnului Sirbu Dorel Octavian in functia de director general al Directiei Generale de Servicii - serviciu public cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman.

Hotararea nr. 39
din  18 mai 2005

privind: transferul serviciilor de zi, a personalului şi a surselor de finanţare aferente, de la Consiliul judeţean la Consiliile locale pe teritoriul cărora acestea funcţionează

Hotararea nr. 40
din  18 mai 2005

privind: modificarea organigramei, a statului de functii, precum si modificarea si completarea Regulamentului de organizare si  functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Teleorman.

Hotararea nr. 41
din  18 mai 2005

privind: rectificarea bugetului propriu al judetului si repartizarea pe localitati a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, pe anul 2005.

Hotararea nr. 42
din  18 mai 2005

privind: rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005, al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Teleorman.

Hotararea nr. 43
din  18 mai 2005

privind: modificarea organigramei, al statului de functii si al numarului de personal ale Serviciului de Deservire, Paza si Protocol, serviciu public sub autoritatea Consilului Judetean Teleorman.

Hotararea nr. 44
din  18 mai 2005

privind: desemnarea reprezentantului Consilului Judetean in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Comerciale "Eurobac" S.R.L. Turnu Magurele.

Hotararea nr.45
din  18 mai 2005

privind: numirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Spitalului de psihiatrie Poroschia

Hotararea nr. 46
din  18 mai 2005

privind: trecerea in domeniul privat al judetului si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman a bunurilor preluate de la Primaria Turnu Magurele.

Hotararea nr. 47
din  18 mai 2005

privind: actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetului Teleorman.

Hotararea nr. 48
din  18 mai 2005

privind: modificarea şi completarea componenţei comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi

Hotararea nr. 49
din  18 mai 2005

privind: actualizarea componenţei Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare  a Incluziunii     Sociale şi a Secretariatului Tehnic al acesteia

Hotararea nr. 50
din  18 mai 2005

pentru: aprobarea conditiilor si a clauzelor prevazute in contractul de locatiune pentru "Teren reciclator stabilizator la rece in situ"

Hotararea nr. 51
din  18 mai 2005

privind : achiziţionarea din Germania a ferryboat-ului “Stadland”, pentru traversarea  Dunării, în cadrul obiectivului “Punct     de    control    şi trecere    a  frontierei cu  ferryboat-ul Turnu Măgurele (România)– Nikopol (Bulgaria)”

Hotararea nr. 52
din  18 mai 2005

privind : achiziţionarea unui serviciu de transport pe apă a ferryboat-ului “Stadland” din portul comercial Nordenham (Germania) până în portul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman

Hotararea nr. 53
din  10 iunie 2005

pentru: modificarea hotariri Consiliului judetean nr. 69 din 30 decembrie 2004 privind finantarea cheltuielior de personal din învatamîntul preuniversitar de stat, creşe şi centre de consultanţă agricolă pe anul 2005.

Hotararea nr. 54
din  10 iunie 2005

privind: nominalizarea membrilor Unităţilor de Implementare a Proiectelor aprobate de Consiliul Judeţea ce urmează a fi realizate din fonduri de la Uniunea Europeană.

Hotararea nr. 55
din  10 iunie 2005

privind: modificarea şi completarea anexei la Hotărarea Consiliului Judeţean nr. 30 din 15 octombrie 2004 privind validarea nominală a membrilor ATOP Teleorman.

Hotararea nr. 56
din  10 iunie 2005

privind: aprobarea vanzării prin licitaţie publică a unor bunuri din domeniul privat al judeţului.

Hotararea nr. 57
din  10 iunie 2005

privind: trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al judeţului Teleorman şi aprobarea vanzării acestora prin licitaţie publică.

Hotararea nr. 58
din  10 iunie 2005

privind: modificarea oraganigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ale Direcţei de Asistenţă Socială şi Protecţei Copilului Teleorman precum şi al statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 59
din  10 iunie 2005

privind: suspendarea contractului de muncă al doamnei Catană Aida Petronela, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, prin acordul părţilor.

Hotararea nr. 60
din  10 iunie 2005

pentru: modificarea şi completarea art. 7 şi art. 9 din Hotărarea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 119 din 15 decembrie 2003.

Hotararea nr. 61
din  10 iunie 2005

pentru: modificarea art. 1 din Hotărarea Consiliului judeţean nr. 52 din 18 mai 2005 privin achiziţionarea unui serviciu de transport pe apă a ferryboatului "Stadland" din portul comercial Nordenham (Germania) pînă în portul Turnu Măgurele, judeţul Teleorman.

Hotararea nr. 62
din  10 iunie 2005

privind: aprobarea desfăşurării licitaţiilor organizate de instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman pentru achiziţii publice şi vînzări prin intermediul Bursei Române de Mărfuri.

Hotararea nr. 63
din  9iulie 2005

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul  2005

Hotararea nr. 64
din  9iulie 2005

pentru : completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 25 din 12 aprilie 2005 privind programul de lucrări pentru întreţinerea drumurilor judeţene cu lucrările de intervenţii urgente pe tronsoanele de drumuri şi poduri judeţene afectate de inundaţiile din 3-5 iulie 2005

Hotararea nr. 65
din  13 iulie 2005

pentru: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 25 din 12 aprilie 2005 prvind programul de lucrări pentru întreţinerea drumurilor judeţene cu lucrările de interveţii urgente pe tronsoanele de drumuri şi poduri judeţene afectate de inundaţiile şi ploile torenţiale din 12 iulie 2005.

Hotararea nr. 66
din  13 iulie 2005

privind: rectificarea bugetului propriu al jude'ului pe anul 2005.

Hotararea nr. 67
din  29 iulie 2005

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Comănescu Constantin Lefterie, prin demisie.

Hotararea nr. 68
din  29 iulie 2005

privind: validarea mandatului unui consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 69
din  29 iulie 2005

privind: modificarea şi completarea " Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţămînt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială".

Hotararea nr. 70
din  29 iulie 2005

pentru: aprobarea listei drumurilor judeţene, comunale şi a podurilor pe care se vor executa lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectată de inundaţiile din 3-12 iulie 2005.

Hotararea nr. 71
din  29 iulie 2005

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005.

Hotararea nr. 72
din  29 iulie 2005

privind: înfiinţarea Direcţiei de pază a judeţului Teleorman, serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 73
din  29 iulie 2005

privind: modificarea anexelor nr. 5, 7, 12 şi 14 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 62 din 30 decembrie 2004.

Hotararea nr. 74
din  29 iulie 2005

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale insituţiilor din învăţămîntul preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe anul 2005.

Hotararea nr. 75
din  29 iulie 2005

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei pe anul 2005.

Hotararea nr. 76
din  29 iulie 2005

privind: stabilirea plafoanelor valorice maximale de plecare, la licitaţia electronică pe produse lacatate şi de panificaţie în cadrul programului "lapte-corn" pentru anul şcolar 2005/2006.

Hotararea nr. 77
din  29 iulie 2005

privind: trecerea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman din administrarea consiliilor locale Smîrdioasa şi Cervenia a drumului comunal DC 24 km 0+000-1+400  (Smîrdioasa-Cervenia), în vederea reabilitării în regim de urgenţă.

Hotararea nr. 78
din  29 iulie 2005

privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu Măgurele-Nicopole prin reabilitarea primară a DJ 546, Turnu Măgurele - limită judeţ Olt, km 4+000-km 40+000" în faza proiect tehnic.

Hotararea nr. 79
din  29 iulie 2005

privind: aprobarea propunerilor de nume pentru ferryboat-ul achiziţionat în cadrul proiectului "Punct de control şi trecere a frontierei cu ferryboat-ul Turnu Măgurele (România)-Nikopole (Bulgaria) şi trecerea acestuia în administrarea S.C. EUROBAC S.R.L. "

Hotararea nr. 80
din  29 iulie 2005

privind: aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din imobilul D+P (fosta bancă agricolă) situat în comuna Drăgăneşti Vlaşca, proprietate publică a judeţului, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 81
din  29 iulie 2005

privind: împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean pentru numirea cu delegaţie, a conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, în vederea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiilor vacante.

Hotararea nr. 82
din  29 iulie 2005

privind: desemnarea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Teleorman, coordonatori responsabili de proiect, pentru realizarea unor obiective de invesiţii şi asumarea răspunderii pentru finalizarea acestora.

Hotararea nr. 83
din  29 iulie 2005

privind: împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean de a aproba efectuarea concediului de odihnă al conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 84
din  29 iulie 2005

privind: modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.

Hotararea nr. 85
din  29 iulie 2005

privind: aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de invesiţii "Punerea în siguranţă a Barajului Grosu 4, de pe pârâul Vâjiştea, judeţul Teleorman" în faza studiu de fezabilitate.

Hotararea nr. 86
din  29 iulie 2005

privind: aprobarea valorii totale a aplicaţiei ISPA RO 2002/RO/16/P/PE/024 "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman" şi a contractului de Asistenţă Tehnică din cadrul aplicaţiei.

Hotararea nr. 87
din  29 august 2005

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005.

Hotararea nr. 88
din  29 august 2005

pentru: aprobarea realizării unor lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectate de inundaţiile şi ploile torenţiale din vara anului 2005.

Hotararea nr. 89
din  29 august 2005

privind: aprobarea preţului minim de pornire a licitaţiei publice pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al judeţului.

Hotararea nr. 90
din  29 august 2005

privind: stabilirea taxelor locale pentru anul 2006.

Hotararea nr. 91
din  29august 2005

privind : aprobarea listei spaţiilor aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Hotararea nr. 92
din  29august 2005

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 72 din     29 iulie 2005

Hotararea nr. 93
din  29 august 2005

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 73 din 29 iulie 2005.

Hotararea nr. 94
din  29august 2005

privind: revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 81 din     29 iulie 2005

Hotararea nr. 95
din  29august 2005

privind: numirea domnului Marineci Ionel pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Hotararea nr. 96
din  29 august 2005

privind: utilizarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean pe anul 2005 şi alocarea unei sume Consiliului local Beciu pentru evitarea producerii unei alunecări de teren şi drenarea apelor rezultate ca urmare a apriţiei unui izvor de suprafaţă.

Hotararea nr. 97
din  5 septembrie 2005

privind: aprobarea criteriilor specifice pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 15% din limitele pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 şi estimările pe anii 2007-2009.

Hotararea nr. 98
din  5 septembrie 2005

privind: aprobarea Convenţiei ce urmează a fi încheiată între Consiliul Judeţean Teleorman şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, având ca obiect închirierea unui spaţiu la Bruxelles.

Hotararea nr. 99
din  29 august 2005

privind: modificarea hotărârii Consiliului Judeţean nr. 86 din 29 iulie 2005.

Hotararea nr. 100
din  5 septembrie 2005

privind: majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean pe anul 2005 şi alocarea unei sume consiliului local Zimnicea pentru rezolvarea problemelor de alimentare cu apa ale oraşului.

Hotararea nr. 101
din  5 septembrie 2005

privind: modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Cpilului Teleorman.

Hotararea nr. 102
din  20 septembrie 2005

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005.

Hotararea nr. 103
din  20 septembrie 2005

privind: aprobarea cofinanţării execuţiei lucrărilor de reabilitare termică a clădirii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Pesrsoane cu Handicap Videle.

Hotararea nr. 104
din  20 septembrie 2005

privind: înfiinţarea în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, a comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi.

Hotararea nr. 105
din  20 septembrie 2005

privind: stabilirea cuantumului indemnizaţiei şi condiţiile de acordare a acesteia membrilor comisiei pentru vânzarea spaţiilor medicale.

Hotararea nr. 106
din  20 septembrie 2005

privind: aprobarea criteriilor pentru selecţionarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman care urmează să efectueze stagii de practică la biroul de la Bruxelles.

Hotararea nr. 107
din  20 septembrie 2005

privind: aprobarea realizării unor lucrări urgente de refacere a infrastructurii grav afectată de inundaţiile şi ploile torenţiale din vara anului 2005.

Hotararea nr. 108
din  20 septembrie 2005

privind: revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 95 din 5 septembrie 2005.

Hotararea nr. 109
din  20 septembrie 2005

privind: acordarea clauzelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de închiriere locuinţă, pentru reprezentantul Consiliului Judeţean Teleorman la Bruxelles.

Hotararea nr. 110
din  20 septembrie 2005

privind: participarea delegaţiei Consiliului Judeţean Teleorman la manifestarea "Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor" (Open-Days) - Bruxelles, 10-13 octombrie 2005.

Hotararea nr.111      din 10 octombrie 2005

privind: aprobarea cofinanţării  Consiliului Judeţean Teleorman în  vederea realizării proiectului ,,  Reabilitare drum  de  legătură rutieră  între oraşul  Videle  şi  DN 61(Milcovăţu)  prin modernizarea    DJ 601D,  km 14+514 - 27+214, Mereni - Videle  şi DJ 612,  km 0+000 - 6+900,  Milcovăţu   (jud. Giurgiu)  -   Mereni ’’ prin   Programul   PHARE  2004  -  2006  Coeziune  Economică  şi  Socială  

Hotararea nr. 112
din  10 octombrie 2005

privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 91 din 29 august 2005 privind aprobarea listei spaţiilor aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleoraman cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.

Hotararea nr. 113
din  10 octombrie 2005

pentru: modificarea şi completarea listei anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman, nr. 107 din 20 septembrie 2005, pentru realizarea unor lucrări urgente de refacere a infrastructurii judeţului Teleorman, grav afectate de inundaţiile şi ploile torenţiale din vara anului 2005.

Hotararea nr.114      din 31 octombrie 2005

privind: aprobarea realizării unor lucrări urgente pentru  înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii din judeţ grav  afectată în acest an.  

Hotararea nr.115      din 31 octombrie 2005

privind : transmiterea în folosintă gratuită a unor bunuri mobile din domeniul privat al judeţului Teleorman şi administrarea Consiliului Judeţean, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă „A.D.Ghica” al judeţului Teleorman.  

Hotararea nr.116      din 31 octombrie 2005

privind : aprobarea remunerării membrilor comisiilor de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

Hotararea nr.117      din 31 octombrie 2005

privind : delegarea atribuţiilor deţinute de d-na Ionescu Iuliana în cadrul Unităţilor de implementare a proiectelor “Punct de control şi trecere a frontierei cu ferryboat-ul Turnu Măgurele (România) –  Nikopol (Bulgaria)” şi “Parc industrial Turnu Măgurele”

Hotararea nr.118      din 31 octombrie 2005

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Reparaţie şi consolidare în regim de urgenţă a  podului Stănceasca de pe pârâul  Glavacioc, oraş Videle, str. Plantelor’’.

Hotararea nr.119      din 31 octombrie 2005

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Consolidare pod situat pe DC 24 la Cervenia grav afectat de inundaţiile din perioada 3 iulie – 12 iulie 2005’’.

Hotararea nr.120      din 31 octombrie 2005

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Consolidare sistem rutier în regim de urgenţă pe DJ 601C, km 18+190-20+190 şi km 21+190-24+190, Perii Broşteni-Vîrtoape, ca urmare a inundaţiilor din   3-12 iulie 2005’’.

Hotararea nr.121      din 31 octombrie 2005

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Consolidare sistem rutier în regim de urgenţă  pe DC 24 km 0+000-1+400 Smîrdioasa – Cervenia,  grav afectat de inundaţiile din   perioada 3 iulie – 12 iulie 2005’’..

Hotararea nr.122      din 31 octombrie 2005

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Consolidare sistem rutier în regim de urgenţă pe DJ 506, km 12+300-17+400 Conţesti – Cervenia”

Hotararea nr.123      din 31 octombrie 2005

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Consolidare sistem rutier în regim de urgenţă pe DJ 503, km 49+500-54+000 Moşteni-Videle”

Hotararea nr.124      din 31 octombrie 2005

privind: constituirea Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman. 

Hotararea nr.125      din 31 octombrie 2005

privind :aprobarea cheltuielilor neeligibile generate de schimbarea locaţiei, prin prelungirea drumului de acces in cadrul măsurii  ISPA 2002RO16PPE024 -,,Sistem Integrat de Management al  Deşeurilor in judeţul Teleorman “.  

Hotararea nr.126      din 31 octombrie 2005

privind: aprobarea “ Acordului Cadru” dintre Ministerul Integrării Europene , Consiliul Judeţean Teleorman, Consiliul Local Turnu Măgurele şi Agenţia de Dezvoltare Regională 3 Sud Muntenia precum şi cofinanţarea şi suportarea cheltuielilor neeligibile şi a  cheltuielilor suplimentare ce se vor ivi în perioada implementării  proiectului  “Parc industrial Turnu Măgurele”

Hotararea nr. 127
din  31 octombrie 2005

privind: reorganizarea Comisiei tehnice de arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului a judeţului Teleorman - modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei.

Hotararea nr. 128
din  31 octombrie 2005

privind: reorganizarea Comisiei de acorduri unice a Consiliului Judeţean Teleorman şi modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Hotararea nr. 129
din  31 octombrie 2005

privind: eliberarea domnului Sârbu Dorel-Octavian din funcţia de director general al Direcţiei Generale de Servicii - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr.130      din 31 octombrie 2005

privind : majorarea capitalului social al S.C.  EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele

Hotararea nr.131      din 31 octombrie 2005

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2005.

Hotararea nr. 132
din  31 octombrie 2005

privind: numirea, cu delegaţie, a domnului Ciocan Florea până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Servicii - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 133
din  31 octombrie 2005

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 91 din 29 august 2005 privind aprobarea listei spaţiilor aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.

Hotararea nr. 134
din  22 noiembrie 2005

privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domunuli Berechet Constantin, prin demisie.

Hotararea nr. 135
din  22 noiembrie 2005

privind: validarea mandatului unui consilier judeţean în Consiliul Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 136
din  22 noiembrie 2005

privind: modificarea şi completarea "Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ".

Hotararea nr. 137
din  22 noiembrie 2005

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2005.

Hotararea nr. 138
din 22 noiembrie 2005

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor din învăţământul preuniversitar de stat pe anul 2005.

Hotararea nr. 139
din  22 noiembrie 2005

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, pe anul 2005

Hotararea nr. 140
din  22 noiembrie 2005

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a influenţelor la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru suţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap pe anul 2005.

Hotararea nr. 141
din  22 noiembrie 2005

pentru: completarea anexei nr. 2 la hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 16 din 26 februarie 2005.

Hotararea nr. 142
din  22 noiembrie 2005

privind: numirea cu delegaţie, a domnului Popa Marin în funcţia de director al Direcţiei de Pază a judeţului Teleorman - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs sau examen.

Hotararea nr. 143
din  21 decembrie 2005

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2005.

Hotararea nr. 144
din  21 decembrie 2005

privind: utilizarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2005, pentru acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ-teritoriale

Hotararea nr. 145
din  21 decembrie 2005

privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Refacere pod pe DJ 703, km 159+337 peste râul Vedea la Mavrodin"

Hotararea nr. 146
din  21 decembrie 2005

privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii " Modernizare drum acces "24 Ianuarie" comuna Ţigăneşti".

Hotararea nr. 147
din  21 decembrie 2005

privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Reparaţii la podul situat pe DC 6, peste râul Glavacioc la Siliştea".

Hotararea nr. 148
din  21 decembrie 2005

privind: preluarea de către Consiliul Judeţean Teleorman a patrimoniului Corpului Gardienilor Publici Teleorman şi repartizarea acestuia consiliilor locale Roşiorii de Vede şi Videle, în vederea înfiinţării poliţiilor comunitare precum şi Direcţiei de Pază a judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 149
din  21 decembrie 2005

privind: aprobarea diminuării preţului iniţial de pornire a licitaţiei publice pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al judeţului.

Hotararea nr. 150
din  21 decembrie 2005

pentru: modificarea anexelor la Hotărârile Consiliului Judeţean Teleorman nr. 70 din 29 iulie 2005 şi nr. 114 din 31 octombrie 2005, privind aprobarea realizării unor lucrări urgente pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale asupra infrastructurii din judeţ, grav afectată în acest an şi aprobarea lucrărilor de intervenţie în regim de urgenţă pentru redarea în circulaţie a unor uliţe comunale.

2004

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1
din 10 iunie 2004

privind: alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la 6 iunie 2004

Hotararea nr. 2
din 10 iunie 2004

privind: validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 6 iunie 2004

Hotararea nr. 3
din 10 iunie 2004

privind: alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 4
din 10 iunie 2004

privind: alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 5
din 10 iunie 2004

privind: constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier judeţean a domnilor Coman Tudorel, Mocanu Alexandru, Neagu Florin, Stefan Mihai Gabriel şi Videanu Adriean.

Hotararea nr. 6
din 9 august 2004

privind: organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate

Hotararea nr. 7
din 9 august 2004

privind: modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului de Exploataţii Piscicole

Hotararea nr. 8
din 9 august 2004

privind rectificarea bugetului propriu al jude]ului pe anul 2004

Hotararea nr. 9
din 9 august 2004

privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Exploataţii Piscicole pe anul 2004

Hotararea nr. 10
din 9 august 2004

privind: stabilirea plafoanelor valorice maximale de plecare,    

pe produse lactate şi de panificaţie în cadrul programului     “lapte-corn” pentru anul şcolar 2004/2005

Hotararea nr. 11
din 9 august 2004

 privind  modificarea statului de functii  al Corpului  Gardienilor Publici-Teleorman, aprobat prin anexa nr. 13 la  Hotararea Consiliului Judetean Teleorman nr. 117/2003.

Hotararea nr. 12
din 9 august 2004

privind modificarea numarului de personal,organigramei si a statului de  functii ale Serviciului de Protectie a Plantelor.

Hotararea nr. 13
din 9 august 2004

privind darea în folosinţă gratuită, Direcţiei pentru dialog,  familie şi solidaritate socială Teleorman a unui spaţiu în suprafaţă de 561 mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 52-54

Hotararea nr. 14
din 9 august 2004

privind inchirierea unui spatiu in suprafata de 210,5 m.p. din imobilul situat in municipiul Alexandria,str.Ion Creanga,nr.52-54,Sucursalei TRANSFOND SA Teleorman

Hotararea nr. 15
din 9 august 2004
privind: revocarea domnului Trifu Luci din funcţia de reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea Generală a S.C. “EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele
Hotararea nr. 16
din 9 august 2004

privind:concesionarea spaţiilor în care funcţionează cabinetele medicale înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată cu completările ulterioare

Hotararea nr. 17
din 21 septembrie 2004

privind rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004

Hotararea nr. 18
din 21 septembrie 2004

privind: modificarea Hotărârii Consiliului judeţean nr. 75 din 29 august 2003 privind însuşirea modificărilor şi completărilor intervenite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Teleorman

Hotararea nr. 19
din 21 septembrie 2004

privind: modificarea art. 10 din hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman   nr. 56 din 19 august 2002

Hotararea nr. 20
din 21 septembrie 2004
privind: desemnarea unui număr de şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.
Hotararea nr. 21
din 21 septembrie 2004
privind: utilizarea temporara a fondului de rulment pentru acoperirea golurilor de casa, provenite din decalajul  intre  veniturile si cheltuielile bugetului propriu al judetului  pe anul 2004.  
Hotararea nr. 22
din 21 septembrie 2004

privind  modificarea hotararii Consiliului judetean

nr.113 din 15 decembrie 2003.

Hotararea nr. 23
din 21 septembrie 2004

privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

Hotararea nr. 24
din 21 septembrie 2004

pentru  modificarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.115 din 15 decembrie 2003.

Hotararea nr. 25
din 21 septembrie 2004

privind modificarea statului de functii al Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Hotararea nr. 26
din 21 septembrie 2004

privind darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, unor unitati sanitare din judet, a imobilelor proprietate publica si privata a judetului.

Hotararea nr. 27
din 21 septembrie 2004
privind: transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Teleorman, Consiliilor Locale ale comunelor Gălăteni şi Plosca, judeţul Teleorman
Hotararea nr. 28
din 15 octombrie 2004

privind rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004.

Hotararea nr. 29
din 15 octombrie 2004

privind modificarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman  nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola.

Hotararea nr. 30
din 15 octombrie 2004

validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman

Hotararea nr. 31
din 15 octombrie 2004

privind: acordarea în folosinţă gratuită Serviciului de Telecomunicaţii Speciale –  Directia pentru apel unic de urgenta Bucureşti a suprafeţei de 80 mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii nr.1 – proprietate publică a judeţului Teleorman

Hotararea nr. 32
din 15 octombrie 2004

privind: închirierea unor spaţii din imobile – proprietatea privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţimedicale.

Hotararea nr. 34
din 11 noiembrie 2004

privind : rectificarea bugetului propriu al judetului pe anul 2004.

Hotararea nr. 35
din 11 noiembrie 2004

privind : modificarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola

Hotararea nr. 36
din 11 noiembrie 2004

privind : stabilirea taxelor locale pentru anul 2005 

Hotararea nr. 37
din 11 noiembrie 2004

privind : aprobarea ,, Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate in trafic judetean si interjudetean intre doua judete limitrofe  pentru perioada    1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007”

Hotararea nr. 38
din 11 noiembrie 2004

privind : actualizarea tarifelor, în condiţiile legii, pentru eliberarea de acorduri prealabile şi autorizaţii speciale în vederea amplasării şi execuţiei unor obiective în zona drumurilor judeţene, utilizarea şi  închirierea unor suprafeţe din zona acestora precum şi pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit de către autovehicule înmatriculate în ţară

Hotararea nr. 39
din 11 noiembrie 2004

privind: schimbarea denumirii Ansamblului de cântece şi dansuri “Burnasul” în Ansamblul de cântece şi dansuri “Liviu Vasilică”

Hotararea nr. 40
din 11 noiembrie 2004

privind: numirea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman

Hotararea nr. 41
din 11 noiembrie 2004

privind: împuternicirea Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman de a numi cu delegaţie directorul Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs, potrivit legii

Hotararea nr. 42
din 11 noiembrie 2004

privind: numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Muzeului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 43
din 11 noiembrie 2004

privind: numirea a câte unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Spitalului de pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, al Spitalului de psihiatrie Poroschia şi al Centrului de sănătate Furculeşti

Hotararea nr. 44
din 11 noiembrie 2004

privind: validarea mandatelor  a cinci consilieri judeţeni aleşi la data de 6 iunie 2004 pe lista Partidului Democrat

Hotararea nr. 45
din 11 noiembrie 2004

privind: completarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de    activitate ale Consiliului judeţean.

Hotararea nr. 46
din 23 decembrie 2004

privind:modificarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola.

Hotararea nr. 47
din 23 decembrie 2004

 privind: acoperirea definitiva din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu  pe anul 2004  

Hotararea nr. 48
din 23 decembrie 2004

 privind:  rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2004.

Hotararea nr. 52
din 23 decembrie 2004

 privind : aprobarea cotizaţiei Consiliului Judeţean Teleorman ca membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

Hotararea nr. 55
din 30 decembrie 2004

privind: încetarea înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Almăjanu Marin

Hotararea nr. 56
din 30 decembrie 2004

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Murgă Ion Cătălin din partea Partidului Naţional Liberal pe a cărui listă a candidat la alegerile locale din 6 iunie 2004

Hotararea nr. 57
din 30 decembrie 2004

privind: modificarea şi completarea “Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială”.

Hotararea nr. 58
din 30 decembrie 2004

privind: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 59
din 30 decembrie 2004

privind: înfiinţarea şi organizarea în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman a Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului Teleorman, instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică

Hotararea nr. 60
din 30 decembrie 2004

privind : repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2005, pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap.

Hotararea nr. 61
din 30 decembrie 2004

privind: : repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru dumurile judeţene şi comunale pe anul 2005

Hotararea nr. 62
din 30 decembrie 2004

privind : aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Judeţean finanţate integral sau parţial de la bugetul propriu al judeţului.

Hotararea nr. 63
din 30 decembrie 2004

privind : aprobarea bugetului propriu al judetului pe anul 2005.

Hotararea nr. 64
din 30 decembrie 2004

privind : aprobarea criteriilor de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a cotei de 15 % din sume defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat si din cota de 17% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2005.

Hotararea nr. 65
din 30 decembrie 2004

privind : repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005.

Hotararea nr. 66
din 30 decembrie 2004

privind :  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 75 % din cota de 17 %  din impozitul pe venit pentru echilibrarea  bugetelor locale ale  comunelor, oraşelor şi municipiilor alocate prin Legea bugetului pe anul 2005.

Hotararea nr. 67
din 30 decembrie 2004

privind : repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2005, pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

Hotararea nr. 68
din 30 decembrie 2004

privind : repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei pe anul 2005.

Hotararea nr. 69
din 30 decembrie 2004

privind : repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor  institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat, a creselor si  centrelor  judeţene şi locale de consultanta agricola pe anul 2005.

Hotararea nr. 70
din 30 decembrie 2004

privind: aprobarea organigramei, a statului de functii si a  numarului de personal, pe anul 2005 ale institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman.

Hotararea nr. 71
din 30 decembrie 2004

privind: reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului, organ de specialitate, fără personalitate juridică, al Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 72
din 30 decembrie 2004

privind:  modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului de Protectia Plantelor.

Hotararea nr. 73
din 30 decembrie 2004

privind: declararea utilităţii publice a lucrării de interes judeţean “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Teleorman

Hotararea nr. 74
din 30 decembrie 2004

privind: modificarea dispoziţiilor art. 2 la hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 28 din 30 aprilie 2001

Hotararea nr. 75
din 30 decembrie 2004

privind : modificarea hotararii Consiliului Judetean Teleorman nr.115 din 15 decembrie 2003 privind finantarea cheltuielilor de personal din invatamantul preuniversitar de stat, crese si centre de consultanta agricola