ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                      

 

 

         H O T Ă R Â R E

 

privind : stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2010.

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.440 din 13 ianuarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.441 din 13 ianuarie 2010 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea stabilirii prețului mediu pentru produsele agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2010 ;

         - adresa Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Teleorman nr.436 din 13 ianuarie 2010 ;

         - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

         -  prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1. - Se stabilește prețul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

               Art.2. - Vicepreședintele Consiliului Județean, Vlad Ovidiu Eugen, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

jr. Silvia Oprescu

 

                                                                                                                                Jr. Silvia Oprescu

 

                                                         

 

 

Alexandria,

Nr. 1 din 27 ianuarie  2010