ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

    

                  

privind : rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- raportul nr.7747 din 09 august 2010 al președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.7748 din 09 august 2010 al Direcției economice, buget-finante, Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională, Direcției dezvoltare locală și Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.23 din 10 martie 2010 privind aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.100 din 14 august 2010 privind aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Județean Teleorman, pe anul 2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,.Situații de Urgență Sud Muntenia” ;

- prevederile art.19 alin.(2) și ale art.49 alin.(4), (5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;   

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

           Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010, conform anexei nr.1.

 

           Art.2. - Anexa nr.2 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică conform anexei nr.2.

 

          Art.3. - Anexele nr.3 a) ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” și nr.3 b) ,,Secțiunea dezvoltare - Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din bugetul propriu al județului, pe anul 2010”, la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică și se completează conform anexelor nr.3 a) și 3 b).

 

           Art.4.  - Anexele nr.1, 2, 3 a) și 3 b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

            Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                                                       

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 101 din 14 august 2010