ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

                      

 

 

 pentru :  modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 5 februarie 2010.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările  ulterioare,

 

Având în vedere :

-          expunerea de motive nr.8436 din 01 septembrie 2010 a  vicepreședintelui

       Consiliului Județean Teleorman  Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.8437  din 01 septembrie 2010 al Direcției economice, buget-finante și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea modificării anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.15 din 5 februarie 2010 ;

- adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman nr.19.273 din 25 august 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.15 din 5 februarie 2010 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei ce reprezintă 20 % din sume defalcate din TVA și din cota de 22 % din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  precum  și a celor reținute din cota de 80 %, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul 2010 ;

- adresa Consiliului Județean Teleorman nr.8333 din 30 august 2010 privind solicitarea propunerilor unităților administrativ-teritoriale de diminuare a sumelor alocate inițial prin Hotărârea Consiliului Județean nr.15 din 5 februarie 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.49 alin.(4) și ale punctului 36 din anexa 6 la O.G. nr.18 din 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetul de stat pe anul 2010 ;

- prevederile art.33 alin.(3) litera ,,b”, alin.(4) literele ,,f și g” și alin.(5) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

   - prevederile art.91 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

     Art.   I. - Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.15 din 5 februarie 2010 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 8.781 mii lei, ce reprezintă 20 % din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumei de 6.978 mii lei, ce reprezintă sume din cota de 80 %, ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru anul  2010, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.xII. - Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.III.  - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, instituției prefectului și consiliilor locale din județ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

                                                                                               

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 103 din 07 septembrie  2010