ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

                   

                  

  

pentru :  modificarea anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.7, nr.8, nr.10, nr.11 și nr.12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010.

 

 

                Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.8439 din 01 septembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul comun de specialitate nr.8440 din 01 septembrie 2010 al Direcției economice, buget-finante și Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea modificării anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.7, nr.8, nr.10, nr.11 și nr.12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010 ;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.24 din 10 martie 2010, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2010, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile Legii nr.118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în

vederea restabilirii echilibrului bugetar ;

                - prevederile O.U.G. nr.55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a

cheltuielilor publice ;

                - prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.105 din 07 septembrie 2010 privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010 ;

- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și alin.(3) litera ,,a” și ale art.104 alin.(1) litera ,,c” și alin.(4) litera ,,b” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

Art.  I - Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.7, nr.8, nr.10, nr.11 și nr.12 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.24 din 10 martie 2010, privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pe anul 2010, ale instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului  Județean, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9 și nr.10. 

 

                Art. II - Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9 și nr.10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.III - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.IV - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 106 din 07 septembrie  2010