ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea diminuării prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8459 din 01 septembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 8460 din 01 septembrie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios;

- prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Teleorman nr. 138 din 21 decembrie 2009 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman și nr. 37 din 28 aprilie 2010, privind prețul minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 4 și art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile cap. V pct. (5.6) din Regulamentul prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și f), alin. (4), lit. b) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă diminuarea cu 40% a prețului minim de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru vânzarea unui imobil din domeniul privat al județului Teleorman, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad,  prin Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică, Buget-Finanțe și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr.112 din 30 septembrie 2010