ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                     

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: majorarea capitalului social al S.C. “EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.1401 din 01 februarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr.1400 din 01 februarie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe;

-       adresa nr.19 din 26 ianuarie 2010 a S.C. “EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele;

-       raportul de avizare al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.11 din actul constitutiv al S.C. “EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.13 din 17 februarie 2003;

-       prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.35 alin.(2) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.91 alin.(1) lit.a) și lit.b), alin.(2) lit.d) și alin.(3) lit.d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se aprobă participarea Consiliului Județean Teleorman cu suma de 144.000 lei ca aport în numerar la majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele cu suma de 240.000 lei.

 

Art.2. – Suma prevăzută la art.1 va fi alocată într-o singură tranșă în luna martie 2010.

 

              Art.3. – Se mandat special reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în A.G.A. a S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele pentru majorarea capitalului social cu suma 240.000 lei din care aport în numerar al Consiliului Județean Teleorman în sumă de 144.000 lei.

 

               Art. 4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.  

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea
 
 
CONTRASEAMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

 

 

                  

 

Alexandria,

Nr.12 din 05 februarie 2010