ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

 

privind:   aprobarea “Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2010 - 2020” 

                    

  

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10026 din 20 octombrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, și raportul comun de specialitate nr.10027 din 20 octombrie 2010 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Serviciului juridic și contencios;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 119 din 29 octombrie 2010, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.125 din 31 octombrie 2008;

- prevederile art.6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

          - prevederile art. 91, alin. (1) lit. b și alin. (3) lit. d,  din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

          Art.1. – Se aprob㠄Strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2010 - 2020” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art.2. – Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan,  să coordoneze activitatea  grupului de lucru,  care  se va  constitui  prin dispoziția

președintelui Consiliului Județean Teleorman, pentru monitorizarea și evaluarea “Stategiei de dezvoltare durabilă a județului  Teleorman 2010 – 2020”. 

 

        Art.3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 120  din  29 octombrie  2010