ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru racordarea la rețeaua de alimentare cu gaze naturale a imobilului situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52 - 54, proprietate publică a județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10157 din 22 octombrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 10158 din 22 octombrie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea acordului Consiliului Județean Teleorman pentru racordarea la rețeaua de alimentare cu gaze naturale a imobilului situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52 – 54, proprietate publică a județului Teleorman;

- adresa nr. 330 din 20 octombrie 2010 a Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 51 din 19 mai 2006 privind atribuirea unor spații pentru instituții publice și partide politice;

- prevederile cap. IV, art. 4, lit. c) și lit. g) din Contractul de comodat nr. 10 din 31 mai 2006;

- prevederile art. 12, alin. (3) din Legea nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c) și lit. d), alin. (5) pct. 4 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se dă acordul Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, în calitate de comodatar, pentru executarea lucrărilor de racordare la rețeaua de alimentare cu gaze naturale, montarea centralei termice pe gaze precum și a instalațiilor aferente, la imobilul P+1, situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54, proprietate publică a județului Teleorman. 

 

Art.2. - Costurile tuturor lucrărilor prevăzute la art. 1, vor fi suportate de către Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, iar execuția lucrărilor se va efectua de către firme autorizate, selectate conform prevederilor legale.

 

Art. 3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

    

      Alexandria

      Nr. 121 din 29 octombrie 2010