ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


H O T Ă R Â RE

 

pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.10.249 din 26 octombrie  2010, a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr.    10.250 din 26 octombrie  2010, al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională,  Direcția Economică, Buget – Finanțe și  Serviciul juridic și contencios, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 76 din 15 iunie 2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman,  în vederea realizării obiectivului  „Centrul social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”;

         - rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 35 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.3 și ale art. 23 din O.U.G. nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

    - prevederile art. 30, ale art. 31 alin(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4), precum și ale art.32 alin.(1) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

- prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

-  prevederile art. 14 și  art. 91 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.d), alin. (5) pct. 2 și alin. (6) lit. c), coroborate cu prevederile art. 36 alin. (1), lit. b), c), d) și e), alin.(4), lit. e), alin. (5), lit. a) și alin. (6), pct. 2 și alin. (7), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                  HOTĂRĂȘTE:                                                 

 

 Art.I. – Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010 privind aprobarea Acordului de parteneriat între județul Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman,  în vederea realizării obiectivului  „Centrul social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”, se modifică și se completează după cum urmează:

 

1.Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art.1. Se aprobă proiectul „Centrul social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman” și a cheltuielilor necesare implementării proiectului  în valoare totală de 2.716.996,76 lei, din care cheltuieli eligibile în valoare de  2.194.247,00 lei, cheltuieli neeligibile  în valoare de 566.594,76 lei și contribuția proprie în proiect  de 43.845,00 lei”.

            

2. Art.4. se modifică și va avea următorul cuprins:

        

         „Art.4.  -  Se vor include în bugetul instituției cofinanțarea de 2% în sumă de 26.307,00 lei (în procent de 60% din contribuția proprie în proiect), din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă de 313.649,86 lei -  reprezentând 60% din valoarea TVA.”

 

3. Art.5. se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art.5. -  Se aprobă suma necesară pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, în valoare de 1.290.241,20 lei (în procent de 60% din valoarea asistenței financiare nerambursabilă solicitată), reprezentând asistența financiară nerambursabilă solicitată, care va fi asigurată de către Consiliul Județean Teleorman, până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional.”

 

             Art. II.(1) –Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 15 iunie 2010 -  Acord de parteneriat -  la  alin (2) al art. 3  se modifică și se completează după cum urmează:

 

 

 

„ (2 )- Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

 

Organizația    

Contribuția

Partener 1 - Lider de proiect

 

Comuna Saelele

Valoarea contribuției  – 226.637,90 lei (reprezintă TVA-ul și cota de cofinanțare de 2%, în procent de 40%)

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului – 40%  

 

Partener 2

 

Județul Teleorman

Valoarea contribuției  – 339.956,86 lei

 (reprezintă TVA-ul și cota de cofinanțare de 2%, în procent de 60%)

 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului – 60%

Partener 3

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

 

Nu este cazul

 

Art. III. -  Acordul de parteneriat modificat și completat va fi semnat de toți partenerii proiectului, în termen de 5  zile, în vederea depunerii cererii de finanțare și a documentelor suport  la ADR Sud Muntenia, în conformitate  cu prevederile Ghidului solicitantului aferent programului finanțator.

 

             Art.IV. -  Secretarul județului Teleorman, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

        

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

   Alexandria

Nr. 122 din 29 octombrie  2010