ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

  pentru:  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10877 din 12 noiembrie 2010 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 10878 din 12 noiembrie 2010 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea modificării anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 45/2001, privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art.7 și art. 22 din  Ordonanța nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 2 și ale art. 21, alin. (1) și (2), din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic  al acesteia, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și  art. 91 alin. (1) lit. (c) și (f)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art. I. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare, la pozițiile nr. 9, 10 și 11 pentru DJ 504 și poziția nr. 112 pentru pod situat pe DJ 504, se modifică după cum urmează:

 

 

- la poziția nr. 9, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins:

,,Km 30+000-40+980 lim. jud Giurgiu-Cernetu

Lățime parte carosabilă =6 m.

Lățime ampriză+ zona de siguranță=14 m.

Lungime=10,980 km.”

- la poziția nr. 10, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins:

,,Km 40+980-53+925 Cernetu-Alexandria

Lățime parte carosabilă =6 m.

Lățime ampriză+ zona de siguranță=14 m.

Lungime=12,945 km.”

- la poziția nr. 11, coloana nr. 3, va avea următorul cuprins:

,,Km 53+969-110+926 Alexandria- limită județ Argeș

Lățime parte carosabilă =6 m.

Lățime ampriză+ zona de siguranță=14 m.

Lungime=56,957 km.”

- la poziția nr. 112, coloana nr. 2, va avea următorul cuprins:

,,Pod pe drum județean 504 km 40+561 peste râul Teleormanul la Cernetu”

 

Art. II - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

                                                                          

Alexandria

Nr. 123 din 17 noiembrie 2010