ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

privind: darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a unor imobile proprietate publică a județului

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 10868 din 12 noiembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 10869 din 12 noiembrie  2010 al Direcției dezvoltare locală, Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios, privind necesitatea dării în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, a unor imobile proprietate publică a județului;

- adresa nr. 20107 din 11 noiembrie 2010 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 58 din 30 decembrie 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile Hotărârii nr. 31 din 18 iunie 1999 privind trecerea unor bunuri imobile în domeniul public al județului și darea lor în folosință gratuită, pe termen limitat, Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului, instituție de utilitate publică județeană;

- prevederile Hotărârii nr. 13 din 10 iulie 2000 privind trecerea unor bunuri imobile în domeniul public al județului și darea lor în folosință gratuită, pe termen limitat, Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Teleorman, instituție de utilitate publică județeană;

- prevederile Hotărârii nr. 7 din 07 februarie 2001 privind trecerea unor bunuri imobile în domeniul public al județului și darea lor în folosință gratuită, pe termen limitat, Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului, instituție de utilitate publică județeană;

- prevederile Hotărârii nr. 44 din 21 mai 2001 privind trecerea unui bun imobil în domeniul public al județului și darea lui în folosință gratuită, pe termen limitat, Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului, instituție de utilitate publică județeană;

- prevederile Hotărârii nr. 51 din 05 iulie 2001 privind trecerea unor bunuri imobile în domeniul public al județului și darea lor în folosință gratuită, pe termen limitat, Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului, instituție de utilitate publică județeană;

- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

 - prevederile art. 1 și 2, art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 - prevederile art. 45, alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 123 alin. (1),  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman a unor imobile, proprietate publică a  județului Teleorman, pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art. 2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de administrare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Art. 3. - La data încheierii contractului de administrare pentru imobilele aprobate prin articolul nr. 1 la prezenta hotărâre, își încetează aplicabilitatea articolul nr. 2 din Hotărârile Consiliului Județean Teleorman nr. 31 din 18 iunie 1999, nr. 13 din 10 iulie 2000, nr. 7 din 07 februarie 2001, nr. 44 din 21 mai 2001 și nr. 51 din 05 iulie 2001.

 

Art. 4. -  (1) Titularul dreptului de administrare poate să posede și să folosească  bunul imobil în condițiile prin care i-a fost dat în administrare.

               (2) Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul său nu își exercită drepturile și nu își execută obligațiile născute din actul de administrare.

 

Art. 5. -  Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

               Art. 6. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,

Nr. 127 din 17 noiembrie 2010