ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

                                                                                    

                                                                          

privind :  aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli distincte pentru sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății, pentru perioada 9 noiembrie-31 decembrie 2010, unităților sanitare publice cu paturi din județul Teleorman, al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Teleorman.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevede- 

rilor art. 94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.11343 din 24 noiembrie 2010 a președintelui Consiliului

Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.11344 din 24 noiembrie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe, Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli distincte pentru sumele alocate de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății, pentru perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 2010, unităților sanitare publice cu paturi din județul Teleorman al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Teleorman ;

          -  adresa Ministerului Sănătății nr.CSA nr.9257 din 31 august 2010 ;

-  adresa Consiliului Județean Teleorman nr.11300 din 23 noiembrie 2010 ;

          - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.79 din 13 iulie 2010, privind preluarea managementului asistenței medicale, pentru unitățile sanitare publice cu paturi din județul Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

          - prevederile art.19 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile punctului 1 alin.(1) litera ,,c”, punctului 2, (2.1.), alin.(1) litera ,,a” și a punctului 3, alin. (7) și anexei nr.11 din Normele metodologice pentru elaborarea buge-tului de venituri și cheltuieli al spitalului public, aprobate prin ordinul M.S.nr.1043/2010;

- prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,d”, alin.(5) pct.3 și ale art.104 alin.(1) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

Art.1. - Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli distincte pentru sumele alocate

de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătății, pentru perioada 9 noiembrie – 31 decembrie 2010, unităților sanitare publice cu paturi din județul Teleorman al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Teleorman, conform anexelor nr.1–6 la prezenta hotărâre.

 

Art.2. - Anexele nr.1–6, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică buget-finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr.129 din 7 decembrie 2010