ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

  pentru: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform art. 94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 10987 din 16 noiembrie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.10988 din 16 noiembrie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciul juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010;

-       avizul nr. 501347 din 30 noiembrie 2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici înregistrat la Consiliul Județean Teleorman sub nr. 11560 din 02 decembrie 2010;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 87 din 14 august 2010 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2010;

          - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.79 din 13 iulie 2010, privind preluarea managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice cu paturi din județul Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

          - prevederile art.186 alin.(13) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile Anexei nr.2 din H.G. nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București;

-       prevederile art.18 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;.

-       prevederile art.107 alin.(1) lit.c) și alin.(2) lit.b), art.111 alin. (5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c),  art. 104 alin. (1) lit. a) și alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. –  Se modifică organigrama și statul de funcții ale Consiliului Județean Teleorman, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

 

        Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 87 din 14 august 2010 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul act administrativ.

 

                Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

                Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 Alexandria,

Nr. 130 din  7 decembrie 2010