ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

  

pentru: aprobarea  documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții „Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”, în fază studiu de fezabilitate

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință exraordinară, conform prevederilor art.94 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.11.647 din 3 decembrie 2010, a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr.    11.648  din 3 decembrie  2010, al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională,  Direcția Economică, Buget – Finanțe și  Serviciul juridic și contencios, privind aprobarea  documentației tehnico- economice pentru obiectivul de investiții „Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu  nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”, în  fază studiu de fezabilitate;

- prevederile hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.76 din 15 iunie 2010, privind aprobarea acordului de parteneriat intre județul Teleorman, prin Consiliul Județean Teleorman, cu comuna Saelele, prin Consiliul Local Saelele și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman,  în vederea  realizării   obiectivului  „Centrul social pentru ingrijire batrani si persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleasov, judetul Teleorman”, modificată și completată prin hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 122 din 29 octombrie 2010;

         - rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 35 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.3 și ale art. 23 din O.U.G. nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

    - prevederile art. 30, ale art. 31 alin(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4), precum și ale art.32 alin.(1) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

 

 

 

- prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul

major de intervenție 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

-  prevederile art. 14 și  art. 91 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.d), alin. (5) pct. 2 și alin. (6) lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                  HOTĂRĂȘTE:                                                 

 

         Art.1. - Se  aprobă  documentația tehnico- economică pentru obiectivul de  investiții „Centru social pentru îngrijire bătrâni și persoane cu nevoi speciale comuna Saelele, sat Pleașov, județul Teleorman”, în fază studiu de fezabilitate,cu următorii indicatori tehnico- economici:

Valoarea totală a investiției                     2.659.651 lei

din care C+ M                                          1.750.736 lei

Valoarea TVA:                                            508.294  lei

Valoarea devizului general                      2.151.357  lei

Durata de realizare a investiției                           24  luni

 

         Art. 2 - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională , va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art. 3 -  Secretarul județului Teleorman, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

        

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria

Nr. 131 din 7 decembrie  2010