ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

                                            

 

 privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- referatul constatator nr. 11819 din 9 decembrie 2010 al președintelui consiliului județean și al secretarului județului Teleorman;

- expunerea de motive nr. 11820 din 9 decembrie 2010 a președintelui consiliului județean și raportul de specialitate nr. 11821 din 9 decembrie 2010 al Direcției administratie publică locală privind necesitatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț, prin demisie;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a”, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, mandatul de consilier județean al domnului Gâdea Adrian Ionuț,  ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat – organizația județeană Teleorman și se declară vacant locul deținut de aceasta în Consiliul Județean Teleorman. 

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

Alexandria

Nr. 132 din 15 decembrie 2010