ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

privind: numirea doamnei Dan Carmen Daniela în funcția publică de conducere  de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

          Având în vedere:

-           expunerea de motive nr. 11846 din 09 decembrie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 11847 din 09 decembrie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe  și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea numirii doamnei Dan Carmen Daniela în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman pe perioadă nedeterminată;

-           adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.511382 din 24.11.2010 înregistrată la Consiliul Județean Teleorman sub nr. 11709 din 07 decembrie 2010 ;

-           raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-                      prevederile art.30, art. 31 și art.3 și art.4 alin.(1) și (2), art.7 alin.(2) din Anexa III, Anexa III/2, pct.I.B.A, nr. crt.13 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009;

-                      prevederile art.31 și art.62 alin.(2),(4) și (5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-                      prevederile art. 77 din H.G. nr. 611/2008 pentru  aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici , cu modificările și completările ulterioare;

          -        prevederile art. 16 alin.(1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;

-      prevederile art. 45 alin.(5),art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „e”, art. 98, art. 104  alin. (1)  lit. „a” și alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1. – (1) Doamna Dan Carmen Daniela se numește în funcția publică de conducere de director executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman,  pe perioadă nedeterminată, începând cu data prezentei hotărâri.

                        (2) Doamna Dan Carmen Daniela va beneficia de un salariu de bază de 3045 lei.

                        (3)  Până la data de 31 decembrie 2010 cuantumul brut al salariului lunar de încadrare, inclusiv sporurile, al doamnei Dan Carmen Daniela se diminuează cu 25%.

 

          Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativpersoanei și  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr. 137 din 15 decembrie 2010