ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

                                         

privind: numirea domnului Ivașcu Gheorghe în funcția conducere de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.  

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr.11928 din 10 decembrie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.11927 din 10 decembrie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea numirii pe perioadă nedeterminată a domnului Ivașcu Gheorghe în funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman;

         - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-      procesul-verbal nr.11800 din 8 decembrie 2010 al Comisiei de concurs numită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Teleorman nr.452 din 1 noiembrie 2010;

-      prevederile art. 10, art.12 alin.(1) și art.154 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.30 și art.31 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr.330/2009 și art.7 din Anexa nr.I la aceeași lege;

-       prevederile art.1 și art.16 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;

-      prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Ivașcu Gheorghe se numește, pe perioadă nedeterminată, în funcția de director general al Direcției Generale de Pază a Județului Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

           (2) – Persoana nominalizată la alin.(1) va beneficia de un salariu de bază lunar 4394 lei.

 (3) – Până la 31 decembrie 2010 cuantumul brut al salariului lunar de încadrare, inclusiv sporuri, se diminuează cu 25% .

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

Alexandria,

Nr.138 din 15 decembrie 2010