ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind: aplicarea penalităților de întârziere prevăzute în Contractul de lucrări nr.2002/RO/16/P/PE/024-02 – la măsura ISPA ”Sistem integrat de management al Deșeurilor în județul Teleorman”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

-   expunerea de motive nr. 1553 din 3 februarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate comun nr. 1552 din 3 februarie 2010 al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională și Direcției economice, buget-finanțe;

-   rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului județean;

-   prevederile Contractului de lucrări nr.2002/RO/16/P/PE/024 – la măsura  ISPA ”Sistem integrat de management al Deseurilor in judetul Teleorman”;

-   prevederile art.969 și art. 1069 din Codul civil;

-   prevederile art. 45 alin.(1) lit.”d”, coroborate cu prevederile art.98, prevederile art. 91 alin. 1, lit. „b” , alin. 3 lit. „d”, alin. 5 lit.”a” pct.9, din Legea  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. – (1) Se aprobă aplicarea penalităților de întârziere prevăzute în Contractul nr.2002/RO/16/P/PE/024-02 la măsura ISPA “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Teleorman”, firmei Joint Venture Teleorman Ecosoil–Geiger, pentru nefinalizarea lucrărilor la termenul contractual, în cuantum de 1.343.360,93 euro.

 

(2) Penalitățile de întârziere prevăzute la alin.(1) se stabilesc pentru perioada 01.08.2009 – 08.10.2009.

 

Art.2. –Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea
 
 
CONTRASEAMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

 

 

                                                        

 

 

 

Alexandria

Nr.14 din 05 februarie 2010