ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile CO1 și CO2, situate în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a județului Teleorman

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

        

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 11920 din 10 decembrie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul comun de specialitate nr. 11921 din 10 decembrie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală și Serviciului Juridic și Contencios, privind necesitatea exprimării acordului Consiliului Județean Teleorman pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile CO1 și CO2, situate în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a județului Teleorman;

- adresa nr. 12 din 11.10.2010 a Asociației de Locatari Bloc CO1, CO2 Alexandria;

- adresa nr. 9620 din 15.10.2010 a Consiliului Județean Teleorman;

- adresa nr. 20676 din 10.11.2010 a Primăriei municipiului Alexandria;

  - raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

  - prevederile art. 26 și 37 din Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

 - prevederile art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 98, art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se dă acordul Asociației de Locatari Bloc CO1, CO2 Alexandria pentru instalarea apometrelor individuale la blocurile CO1 și CO2, situate în municipiul Alexandria – zona Peco, proprietate publică a județului Teleorman.

  

Art. 2. – Costurile necesare instalării apometrelor în fiecare apartament din blocurile CO1, CO2 precum și plata consumului de apă de la apometrul de bloc la apometrul locuinței vor fi suportate de către deținătorii de contracte de închiriere.

 

Art.3. – La încetarea contractului de închiriere, locatarul va preda apartamentul liber de orice sarcină, inclusiv investițiile realizate, în condițiile legii.

 

Art. 4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ, instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

      Alexandria, 

Nr. 144 din 15 decembrie 2010