ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind :  rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință de îndată, conform prevederilor art.94 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.12606 din 29 decembrie 2010 al președintelui Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul comun de specialitate nr.12607 din 29 decembrie 2010 al Direcției economice, buget-finante, Direcției dezvoltare locală și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile H.G. nr.1379 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 ;

- prevederile H.G. nr.1383 din 28 decembrie 2010 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării;

- prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,b” și ,,f” și alin. (3) litera ,,a”  din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  modificată și completată,

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

                Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010,  conform anexei nr.1.

 

Art.2. - Anexa nr.2 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.2.

 

Art.3.  -  Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr.146 din 30 decembrie 2010