ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  


HOTĂRÂRE

 

 pentru: aprobarea „Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din  Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere:

         - expunerea de motive nr. 2030 din 19 februarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 2237 din 22 februarie 2010  al Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională privind necesitatea aprobării „Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din  Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”;

-Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 25.02.2009 privind aprobarea „Programului Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-prevederile capitolului VII, punctul 7.2 din Metodologia de elaborare și punere în aplicare a planurilor și programelor de gestionare a calității aerului aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 35 din 11 ianuarie 2007;

- prevederile art. 91 alin (1), litera „b” și alin. (3), litera „d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          1. - Se aprob㠄Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din  Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului pentru localitățile Turnu Mǎgurele și Zimnicea”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 15 din 25 februarie 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         

           2. -  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

                                                                          

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr. 17din  25 februarie 2010

 

.