ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind: actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al  județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 597 din 15 ianuarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul comun de specialitate nr. 598 din 15 ianuarie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală și al Direcției Economice Buget-Finanțe privind necesitatea actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman;

-  rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Teleorman nr. 121 din 27 octombrie 2009 și nr. 127/10.11.2009;

- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

- prevederile art. 56 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. (c), art. 121 alin. (1) și art. 122, teza I din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. Se actualizează inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007, după cum urmează:

(1) - Se scot din inventarul bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al județului Teleorman, bunurile imobile prevăzute la pozițiile nr. 2, 8, 9, 10 și 12 din anexa la H.C.J. nr. 38 din 29 martie 2007.

(2) - Se completează inventarul bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al județului Teleorman cu bunurile prevăzute în anexa nr.1.

(3) - Se modifică suprafețele pozițiilor nr. 1, 3, 4 și 5 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

 

Art. II. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al județului Teleorman actualizat este prezentat în anexa nr. 2.

 

Art. III. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. IV. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

      Alexandria, 

Nr.18 din 25 februarie 2010