ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: darea în administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2217 din 19 februarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul de specialitate nr. 2218 din 19 februarie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală privind necesitatea dării în administrare unor unități sanitare din județ, a imobilelor   proprietate publică și privată a județului în care își desfășoară activitatea;

- Hotărârea Guvernului nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38/2007 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Teleorman pe anul 2006 cu modificările și completările ulterioare;

- raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. (1) alin. 1) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

- prevederile art. 91 alin (4) lit. (a)  și art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii, unor unități sanitare din județ, a imobilelor în care  își desfășoară activitatea, proprietate publică și privată a județului, prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art.2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de administrare cu  unitățile sanitare prevăzute în anexa nr. 1, conform modelului-cadru prevăzut în anexa   nr. 2.

 

Art.3. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - La data încheierii contractelor de administrare, Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 26 din 21 septembrie 2004 își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 5. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu și Secretarul județului, prin Direcția Dezvoltare Locală  și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

      Alexandria, 

Nr. 19 din 25 februarie 2010