ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


  

   H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea utilizării în anul 2010 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform preve- 

derilor art. 94  alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.444 din 13 ianuarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Ovidiu Eugen și raportul de specialitate nr.445 din 13 ianuarie 2010 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea utilizării  în anul 2010 a fondului de rulment pentru finanțarea unor investiții din competența Consiliului Județean Teleorman ;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

 - prevederile art.58 alin.(1) litera ,,b”, alin.(3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

               Art.1. - Se aprobă utilizarea în anul 2010 a fondului de rulment în sumă de  1.096 mii lei, după cum urmează  :

           -  1.050 mii lei pentru finanțarea parțială a obiectivului de investiții ,,Reabilitare Spital județean de urgență Alexandria, județul Teleorman” ;

           -  46 mii lei pentru finanțarea parțială a investiției ,,Reabilitare DJ 612 B Satu Vechi-Drăcșenei-Beuca-Dobrotești”.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al  județului,

jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 2 din  27  ianuarie  2009