ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.2243 din 22 februarie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.2244 din 22 februarie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010;

-       Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.7 din 27 ianuarie 2010 privind înființarea Camerei Agricole Județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.6 din H.G. nr. 1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;

-       prevederile art.6 alin.(3)–(6) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

          -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

         Art. 1. – Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1-3.

 

         Art. 2. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art.3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget - finanțe, asigură punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art. 4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.20 din 25 februarie 2010