ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                     

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: numirea temporară a directorului Camerei Agricole Județene Teleorman – instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.2245 din 22 februarie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.2246 din 22 februarie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea numirii temporare a directorului Camerei Agricole Județene Teleorman – instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Teleorman;

-       Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 7 din  27 ianuarie  2010 privind înființarea Camerei Agricole Județene Teleorman, prin reorganizarea Oficiului de Consultanță Agricolă Județean Teleorman, aflat în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;

-       raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.20 din 25 februarie 2010 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Camerei Agricole Județene Teleorman, pentru anul 2010;

-       prevederile art.4 și art.6 din H.G. nr.1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă;

-       prevederile art.28 din Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009;

-       prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Începând cu data de 25 februarie 2010 domnul Ștefan Petre se numește temporar în funcția de director al Camerei Agricole Județene Teleorman – instituție publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Teleorman, cu un salariu de bază de 2479 lei, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, în condițiile legii.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 21 din 25 februarie 2010