ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

 privind:   aprobarea  indicatorilor tehnico- economici și a documentației tehnice, pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare Spital județean de Urgență Alexandria, județan Teleorman” în faza  proiect tehnic.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinara, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2545 din 3 martie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.      din 2546 din 3 martie 2010 al Direcțiilor managementul proiectelor cu finanțare internațională și economică buget-finanțe,

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și alin. (3) litera „f” din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 Art.1. Se aprobă documentația tehnico- economică, în faza Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție: „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria,  județul Teleorman”

 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare Spital Județean de Urgență Alexandria,  județul Teleorman”, în faza proiect tehnic astfel:

·        Valoare totală ( inclusiv TVA)     20.376,82 mii euro

        din care C+M                                14.623,12 mii euro                                

                                                                                    (1 euro=4,0929 lei)

 

·     Valoare totală ( inclusiv TVA)      83.400,29 mii lei    

        din care C+M                                  59.850,96 mii lei             

 

 Art. 3. –  Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin  Direcțiile economică, buget – finanțe și  managementul proiectelor cu finanțare internațională, asigură punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 26  din  10  martie 2010