ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 
 

HOTĂRÂRE

 

 

privind:încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Slăbescu Constantin, prin demisie

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

          Având în vedere:

- referatul constatator nr. 3096 din 19 martie 2010 al președintelui consiliului județean și al secretarului județului Teleorman;

- expunerea de motive nr. 3415 din 26 martie 2010 a președintelui consiliului județean și raportul comun de specialitate nr.4084 din 14 aprilie 2010 al Direcției administratie publică locală și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Slăbescu Constantin, prin demisie;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a”, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, mandatul de consilier județean al domnului Slăbescu Constantin,  ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat – organizația județeană Teleorman și se declară vacant locul deținut de aceasta în Consiliul Județean Teleorman.

  

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

Alexandria

Nr.28 din 28 aprilie 2010