ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Strategiei în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene din Județul Teleorman pentru perioada 2010-2013

             

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 244 din 08 ianuarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad și raportul de specialitate nr. 245 din 08 ianuarie 2010  al Direcției Dezvoltare Locală;

- Protocolul de colaborare nr. 2679/8585/2009 încheiat între Inspectoratul de Poliție al Județului Teleorman și Consiliul Județean Teleorman

- raportul de avizare al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările ulterioare;

- prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera f),  din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

    Art.1. - Se aprobă Strategia în domeniul siguranței rutiere pe drumurile județene din Județul Teleorman pentru perioada 2010-2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEAMNEAZĂ

Secretar al județului,

jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 3 din 27 ianuarie 2010