ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

pentru : modificarea și completarea anexei nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform  prevederilor art. 94  alin. (1)  din  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

– expunerea de motive nr. 4086 din 14 aprilie 2010 a președintelui Consiliului Județean și raportul comun de specialitate nr. 4087 din 14 aprilie a.c. al Direcției Administrație Publică Locală și al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea modificării și completării anexei nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

–  prevederile art. 98 coroborate cu ale art. 54 alin. (1)  și (2) din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul dipozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.I Anexa nr. 3  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 24 iunie 2008 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate, se modifică și se completează, după cum urmează:

 

-domnul Slăbescu Constantin se înlocuiește cu doamna Ghinea Simona Alina. 

 

     Art.II.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre  instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

              

Alexandria,

Nr. 30  din 28 aprilie  2010