ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

                  

  privind : privind utilizarea unei sume din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.4348 din 20 aprilie 2010 a președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul comun de specialitate nr.4349 din 20 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finante și al Serviciului juridic și contencios, privind necesitatea utilizării unei sume din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor cheltuieli neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar al anului 2010 ;

-  Hotărârea Consiliului Județean Telorman nr.51 din 20 mai 2009 privind înfințarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, de interes județean, cu asociat unic Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman, modificată și completată ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile O.U.G. nr.24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli ;

- prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.85 din 8 aprilie 2010 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor în școli ;

- prevederile art. 19 alin. (2) și art. 36 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.91 alin. (1) litera  ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. – Se aprobă utilizarea sumei de 247 mii lei din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru majorarea capitalului social al S.C ,,Piscicola Teleorman” S.R.L. – operator județean. 

 

                Art.2. – Se aprobă utilizarea sumei de 55 mii lei din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea unor acțiuni culturale, conform programului aprobat.

 

Art.3. – Se aprobă utilizarea sumei de 100 mii lei din ,,Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean” pentru finanțarea programului de distribuire de fructe în școli.

 

Art.4. - Bugetul propriu al județului pe anul 2010 se va rectifica în mod corespunzător.

 

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

                                                                                               

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 34 din  28 aprilie 2010