ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

                  

privind : rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- raportul nr.4346 din 20 aprilie 2010 al președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.4347 din 20 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finante, Direcției managementul proiectelor cu finanțare internațională, Direcției dezvoltare locală și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea rectificarii bugetului propriu al județului Teleorman pe anul 2010 ;

- adresa nr.2111 din 26 martie 2010 a Agenției Județene pentru Prestații Sociale Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

- prevederile art.19 alin. (2) și art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;     

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

                Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2010, conform anexei nr.1.

 

                Art.2. - Anexa nr.2 ,,Secțiunea de funcționare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică conform anexei nr.2.

 

              Art.3. - Anexele nr.3 a) ,,Secțiunea de dezvoltare a bugetului propriu al județului pe anul 2010” și nr.3 b) ,,Secțiunea dezvoltare - Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din bugetul propriu al județului, pe anul 2010”, la Hotărârea Consiliului Județean nr.23 din 10 martie 2010, se modifică conform anexelor nr.3 a) și 3 b). 

 

Art.4.  - Anexele nr.1, 2, 3 a) și 3 b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

                                                                                  

               

 

 

 

 

Alexandria,                                                                                       jr. Rodica Vrabie

Nr. 35 din  28 aprilie 2010