ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                       

 

HOTĂRÂRE

 

 

  pentru:  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 599 din 15 ianuarie 2010 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Eugen Ovidiu Vlad și raportul  de specialitate nr. 600 din 15 ianuarie 2010   al Direcției Dezvoltare Locală;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 45/2001, privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificarile si completarile ulterioare;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art.2 și art.  21, alin. (2), din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic  al acesteia, cu  modificările  și completările ulterioare;

- prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și  art. 91 alin. (1) lit. (c) și (f)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art. I. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) – la  poziția nr. 1081 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Alexandria , str. Libertății, nr. 1 bis.

Suprafață teren = 5.703 m.p.

Suprafață construită = 1.450 m.p., din care:

-suprafata construcție administrativă și social culturală=796 m.p.

-anexe=654 m.p.  ”

b) –la  poziția nr. 1106 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,A. Municipiul Alexandria, Strada Libertății, nr.1,

Suprafață construită = 6.897 m.p. din care:

-suprafață construcție spital=4.074 m.p.

-anexe=2.823 m.p.

 Suprafață teren = 35.327 m.p.,

Clădire spital, corpuri A+B+C, spălătorie, depozit combustibil, depozit aparatură medicală, centrală termică, anexe.

B. Municipiul  Alexandria, Str. Al. Ghica, nr. 107, Vecini: Nord - proprietăți particulare, Sud - pădurea Vedea, Est - proprietăți particulare, Vest - Str. Al. Ghica, Suprafață construită = 1.520 m.p., Suprafață teren = 7.910 m.p., clădire secție contagioși, spălătorie, laborator, anexe.

C. Municipiul Alexandria, Str. Al. Colfescu, nr. 62, Suprafață construită = 200 m.p., Suprafața teren = 220 m.p., Clădire - Policlinica cu plată.

D. Municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 12 – 14, Vecini: N – Str. Mihăiță Filipescu, Sud – proprietăți particulare, Est – proprietăți particulare, Vest – str. Cuza Voda, Suprafața construită = 1.867 m.p., Suprafață teren = 6.262 m.p., clădire centru de recoltat, bucătărie, clădire secție cronici-dermato-venerice, spălătorie, crematoriu, anexa.”;

c) – la  poziția nr. 1109 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Comuna Poroschia, Vecini: Nord-biserica ortodoxă și drum, Sud-drum și proprietăți particulare, Est-râul Vedea, Vest-DN51 și biserica ortodoxă. Suprafața construită=3.194,36 m.p., Suprafața teren=42.414,02 m.p, Pavilion administrativ, Pavilion bucătărie, Pavilion central femei, Pavilion nr. 1, Pavilion nr. 2, Pavilion bărbați nr. 1, Spălătorie, poartă, Alimentare cu apă, Anexe. Farmacii (parter în cadrul dispensarului) cu Suprafața utilă=118,36 m.p. și Suprafață teren=104,95 m.p.”.

d) – la  poziția nr. 1128 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:

,,Centrul de Sănătate «Regele Carol I» Deparați”;

e) – la  poziția nr. 1131 coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:

,,Municipiul Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr.32.

Clădire-Pereți din zidărie, cărămidă B.C.A. incombustibilă. Suprafața construită= 310,04 m.p. Suprafața teren=716,16 m.p”;

 

Art. II -Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad prin Direcția Dezvoltare Locală și Serviciul Juridic și Contencios, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEAMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 4 din  27 ianuarie 2010