ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

HOTĂRÂRE

 


  privind: aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare  ale  Serviciului Informatic, pentru anul 2010

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 4456 din 22.04. 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr. 4457 din 22.04.2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010;

-       adresa nr.35 din 15 februarie 2010 a Serviciului Informatic;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.30 alin.(4) din Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

          -  prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                                                                          

 

HOTĂRĂȘTE:

 

         Art. 1. – Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Serviciului Informatic, pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1- 3.

 

         Art. 2. – Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

         Art. 3. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget – finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art. 4. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZA

Secretar  al  județului,

Jr. Silvia Oprescu

 

 

 

Alexandria,

Nr. 46 din 28 aprilie 2010