ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2010.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.4454 din 22 aprilie 2010 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul comun de specialitate nr.4455 din 22 aprilie 2010 al Direcției economice, buget-finanțe și Serviciului juridic și contencios privind necesitatea aprobării numărului și structurii personalului nedidactic ale Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2010;

-       adresa nr. 135 din 15 februarie 2010 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 25 alin.(4) din Normele metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 538/2001,  modificat prin H.G. nr. 174/2003;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.f)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. - Se aprobă numărul și structura personalului nedidactic ale  Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandria, pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

  

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 Secretar al județului,

Jr .Silvia Oprescu

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 49 din 28 aprilie 2010