ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                       

 

HOTĂRÂRE

 


privind: aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman, precum și a tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și  acordarea autorizațiilor de transport

 

 Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 602 din 15 ianuarie 2010 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad  și raportul comun de specialitate nr. 603 din 15 ianuarie 2010 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice Buget-Finanțe;

- avizul Direcției Generale Infrastructură și Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor nr. 43/3.608 din 01 iulie 2008;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 7, art. 40 alin. (5), art. 41 alin. (1), (4), lit. b) și (5), art. 46, art.  47 alin.(4) și art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de transport public județean Teleorman aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr. 37 din 27 februarie 2008;

                 - prevederile art. 35 alin.(1) și (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative, nr. 353/2007;

-prevederile art. 42 din Ordinul nr. 207/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

                 - prevederile art. 91 alin. (1), lit. f), alin. (5) lit  c)  din Legea  nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

                Art. 1. - Se aprobă tarifele de utilizare a zonei drumurilor județene din județul Teleorman, conform anexei nr.1.

 

                Art. 2. - Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean, din județul Teleorman, conform anexei nr. 2.

 

Art.3. - Se aprobă tarifele pentru eliberarea licenței de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale, în județul Teleorman, conform anexei nr. 3.

 

                Art.4. - Se aprobă tarifele pentru acordarea autorizației de transport, în domeniul serviciilor de transport public local, conform anexei nr.4.

 

             Art.5. (1) - Persoanele fizice și juridice române vor achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.

                    (2) - Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înțelege cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.

 

              Art.6. (1) - Persoanele fizice și juridice străine pot achita în euro sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Națională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata.

                    (2) - Persoanele fizice și juridice străine pot achita în lei tariful exprimat în euro, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, așa cum este definit la art. 5 alin. (2).

 

Art.7. - Se aprobă modelul de acord și de autorizație pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice județene precum și modelul de autorizație specială de transport pentru circulația pe drumurile județene cu depășiri de limite de greutate și/sau de gabarit, conform anexelor  nr.  5-7.

 

                Art.8. - Sumele rezultate, potrivit prezentei hotărâri, constituie surse financiare pentru administrarea drumurilor județene.

 

Art.9. - Anexele nr. 1- 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.10. -Vicepreședintele Consiliului Județean, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică Buget-Finante, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 11. – La data adoptării prezentei  hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 78  din  09 iulie 2008 privind aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene și a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes județean din județul Teleorman și ale Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea licențelor de traseu pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale și acordarea autorizațiilor de transport își încetează aplicabilitatea.

 

Art.12. - Secretarul  județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEAMNEAZĂ
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu

                                                                                                                                                       

                                                                                                                            

            Alexandria,

 Nr. 5 din 27 ianuarie 2010